Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kontroll med børsnoterte utstederforetaks finansielle rapportering

Forskrift om kontroll med børsnoterte utstederforetaks finansielle rapportering

Fastsatt av Finansdepartementet 13. oktober 2005 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel §§ 12-1 tredje ledd, 12-2 åttende ledd og 12-7 første ledd.

Kapittel 1 Virkeområde

§ 1 Utstederforetak

Denne forskriften gjelder for norske utstederforetak hvis omsettelige verdipapirer er eller søkes notert på børs eller autorisert markedsplass i Norge, og/eller regulert marked i annen EØS-stat.

Forskriften gjelder ikke for staten, Norges Bank, kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, samt interkommunale selskaper.

§ 2 Finansiell rapportering

Forskriften gjelder for finansiell rapportering i form av:

  1. fastsatt årsregnskap og årsberetning,
  2. fastsatt delårsregnskap og
  3. proforma tall og tilsvarende oppstillinger med tilleggsopplysninger i prospekter godkjent av børs eller autorisert markedsplass eller registrert i Foretaksregisteret etter verdipapirhandelloven kapittel 5.

Kapittel 2 Kredittilsynets kontroll

§ 3 Kontroll av finansiell rapportering

Kredittilsynet skal etablere ordninger for utvelgelse av foretak og dokumenter som nevnt i § 2 som skal være gjenstand for kontroll.

Kredittilsynet skal innrette sin kontroll for å avdekke vesentlige rapporteringsavvik.

Kredittilsynets myndighet etter verdipapirhandelloven § 12-1 tredje ledd og § 12-2 åttende ledd samt bestemmelsene i denne forskriften delegeres til Oslo Børs hva angår kontrollen med finansiell rapportering som nevnt i § 2 bokstav c.

§ 4 Innsending til Kredittilsynet

Dokumenter som nevnt i § 2 samt forslag til årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og bedriftsforsamlingens uttalelse skal sendes til Kredittilsynet så snart de foreligger.

Kredittilsynet fastsetter i medhold av verdipapirhandelloven § 12-2 åttende ledd første punktum, krav til rapportering fra utstederne til bruk for utvelgelsen etter § 3 første ledd.

Dokumentene skal sendes Kredittilsynet elektronisk.

§ 5 Opplysningsplikt

Kredittilsynet kan kreve opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven § 12-2 åttende ledd muntlig eller skriftlig innen en fastsatt frist. Kredittilsynet kan kreve dokumenter fremlagt, herunder teknisk lagret informasjon og utskrift fra lagringsmedium.

§ 6 Meldeplikt ved mistanke om finansiell rapportering som ikke gir et rettvisende bilde

Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 12-2 åttende ledd skal gis skriftlig og inneholde navn og stilling til personen som gir meldingen, samt en redegjørelse for hvorfor vedkommende anser at utstederforetakets finansielle rapportering ikke gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med det relevante regelverket for finansiell rapportering.

Kapittel 3 Kredittilsynets påleggskompetanse

§ 7 Tiltak for å sikre korrekt finansiell rapportering mv.

Hvis den finansielle rapporteringen i dokumenter ikke er i samsvar med lov eller forskrift, kan Kredittilsynet pålegge utstederforetak å:

  1. endre sin fremtidige regnskapspraksis,
  2. korrigere feil i neste rapportering, herunder gi noteopplysning om forholdet, og
  3. gi offentlig tilleggsinformasjon ved melding til børsen eller på annen måte.

§ 8 Avleggelse av nytt årsregnskap og ny årsberetning

Hvis den finansielle rapporteringen i årsregnskap eller årsberetning avviker vesentlig fra det som følger av lov eller forskrift, kan Kredittilsynet pålegge utstederforetak å avlegge nytt årsregnskap og/eller ny årsberetning innen en fastsatt frist.

§ 9 Tvangsmulkt

Kredittilsynsloven § 10 annet ledd om tvangsmulkt gjelder tilsvarende for pålegg gitt i medhold av § 7 og § 8.

Kapittel 4 Klagenemnd

§ 10 Klagenemndens kompetanse

Det skal oppnevnes en klagenemnd for å avgjøre klager på vedtak etter verdipapirhandelloven § 12-1 tredje ledd, jf. denne forskriften §§ 7, 8 og 9, verdipapirhandelloven § 12-2 åttende ledd, jf. denne forskriften §§ 4, 5 og 6, samt verdipapirhandelloven § 12-4 femte ledd.

Klagenemnden kan i klagesak prøve alle sider av de vedtak som er gjenstand for klage.

§ 11 Sammensetning

Klagenemnden skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på fire år. Ved første gangs oppnevning oppnevnes tre av medlemmene for fire år og to av medlemmene for to år, mens alle varamedlemmene oppnevnes for to år. Nemnden skal ha en leder og en nestleder. Nemnden skal sammensettes slik at den sikres høy regnskapsfaglig og juridisk kompetanse.

Dersom både et medlem og vedkommende personlige varamedlem har forfall, innkaller lederen et av de øvrige varamedlemmene. Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.

Ved forfall fra lederen ledes arbeidet i klagenemnden av nestlederen, eventuelt av et medlem.

§ 12 Saksbehandling

For klagebehandlingen i klagenemnden gjelder reglene i forvaltningslovens kap. VI med følgende endringer og tillegg:

Klagen skal fremsettes skriftlig. Klagen skal inneholde en fullstendig redegjørelse for de feil i rettsanvendelse, faktiske forhold eller saksbehandling som det gjøres gjeldende foreligger i det vedtak som er påklaget. Såfremt det anføres at Kredittilsynets vedtak bygger på et uriktig eller mangelfullt faktisk grunnlag, skal klagen inneholde en samlet og fullstendig redegjørelse for de fakta klageren mener skal legges til grunn. Er det tidligere gitt en slik redegjørelse overfor Kredittilsynet, kan det vises til denne. Hvor Kredittilsynets og klagenemndens avgjørelse vil bero på et skjønn, bør klagen inneholde de momenter klageren mener har betydning ved skjønnsutøvelsen.

Klagenemnden skal regulært avgjøre saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken. Hvis særlige grunner foreligger, kan klagenemnden beslutte å holde muntlig forhandlingsmøte. Klagenemnden bestemmer hvilke deler av saken som skal behandles muntlig. Klagenemnden kan oppfordre parter og vitner til forklare seg direkte for klagenemnden.

Avgjørelser og beslutninger som gjelder saksforberedelsen i klagenemnden treffes av nemndens leder, eller etter ledernes bemyndigelse, av et av de øvrige medlemmene.

§ 13 Godtgjørelse og dekning av utgifter

Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelser om nemndens sekretariat. Kredittilsynet kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen.

Kapittel 5 Ikrafttredelse

§ 14 Ikrafttredelse

Denne forskriften kapittel 1 til 3 trer i kraft straks. Kapittel 4 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Til toppen