Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-10 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-11 annet ledd. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX pkt. 23a og 30a (Rdir. 2000/12/EU og Rdir. 93/6/EØF).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter verdipapirhandelloven § 7-1, jfr. verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 1, 2, 3 og 4, morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-12 første ledd nr. 3 og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

§ 2.Definisjoner
I denne forskrift betyr:

Ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter forskrift 10. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

Institusjon: Foretak som nevnt i § 1.

IRB-metoden: Med IRB-metode menes interne målemetoder for beregning av kredittrisiko etter bestemmelsene i kapitalkravsforskriften del III.

Kapitalkravsforskriften: Forskrift av 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften).

Samlet engasjement: Som samlet engasjement regnes summen av alle eiendelsposter og ikke-balanseførte poster, det vil si engasjementer, eksponeringer og posisjoner i og utenfor balansen som institusjonen har med en enkelt motpart. Engasjementene, eksponeringen og posisjonene risikovektes etter bestemmelsene i § 6.

Standardmetoden: Med standardmetoden menes regelverket for risikovekting av engasjementer i kapitalkravsforskriften del II.

Stort engasjement: Samlet engasjement som utgjør 10 prosent eller mer av institusjonens ansvarlige kapital.

Supplerende ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital fratrukket kravene til ansvarlig kapital som følger av bestemmelsene i kapitalkravsforskriften, del III, V og VII.

§ 3.Motpart
Grensene for høyest samlet engasjement med en enkelt motpart gjelder også for engasjementer med to eller flere motparter når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske vansker hos den ene sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den eller de andre.

Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om to eller flere personer eller foretak skal regnes som én motpart.

§ 4.Samlet engasjement
Ved beregning av samlet engasjement skal engasjementet vurderes til bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører. Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravsforskriftens del III kan ikke benyttes.

Samlet engasjement omfatter ikke:

a) Eksponeringer som oppstår i forbindelse med oppgjør av valutatransaksjoner og kjøp og salg av verdipapirer defineres normalt ikke som en del av en institusjons engasjementer, med unntak av situasjoner der det oppstår en forsinkelse eller vesentlig tidsforskjell i oppgjøret. Valutatransaksjoner der oppgjør skjer senere enn 48 timer etter avtalt oppgjørstidspunkt skal uansett inkluderes i en institusjons engasjementer. Det samme gjelder kjøp eller salg av verdipapirer der oppgjøret ikke skjer innen 5 virkedager etter avtalt oppgjørstidspunkt.

b) Eierandel i annen institusjon som utgjør mellom 2 prosent og 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital og som er blitt trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 1-4 andre ledd bokstav b)

c) Eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot restverdigarantist. Institusjonene skal etablere rammer og rutiner for å kontrollere og håndtere risiko som følge av eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot restverdigarantist. Har institusjonen andre eksponeringer mot utsteder av sikkerhet skal disse ses i sammenheng med utstedelsen av sikkerhet. Dersom de internt fastsatte rammene overstiges, skal institusjonen varsle Kredittilsynet, og redusere eksponeringen eller øke sin ansvarlige kapital.

§ 5.Høyeste grense for samlet engasjement og for store engasjementer
En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement enn det som til enhver tid er forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Når motparten er institusjonens morselskap, datterselskap eller et annet datterselskap av morselskapet, og foretakene ikke er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, er grensen for høyeste engasjement 20 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

En institusjon kan ikke ha store engasjementer som til sammen overstiger 800 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første, annet og tredje ledd.

Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes institusjonens kontrollkomité og Kredittilsynet. Kredittilsynet kan fastsette en frist for institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene.

§ 6. Risikovekting av engasjementer
Ved anvendelsen av grensene i § 5 skal engasjementene gis følgende risikovekter:

1. Engasjementer med risikovekt 0 prosent:

 1. Engasjementer med og engasjementer garantert av eller andre typer fordringer på stater, sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden.
 2. Engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av stater, sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden.
 3. Engasjementer med eller fordringer på stater eller sentralbanker som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta.
 4. Engasjementer med sikkerhet i institusjonens egne innlån.
 5. Engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

2. Engasjementer med risikovekt 20 prosent:

 1. Engasjementer med eller garantert av finansinstitusjon i samme konsern, dersom selskapene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag. Dette gjelder likevel ikke engasjementer som nevnt under første ledd nr. 1 bokstav e).

3. Øvrige bestemmelser:

 1. Engasjementer med og engasjementer garantert av regionale eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i EØS-området risikovektes slik de vektes etter standardmetoden i del II i kapitalkravsforskriften kapittel 5 §§ 5-2 og 5-3.
 2. Engasjementer med øvrige institusjoner skal, såfremt engasjementet ikke inngår i disse institusjonenes ansvarlige kapital, risikovektes slik de vektes etter bestemmelsene i del II i kapitalkravsforskriften kapittel 5 § 5-6. Garantier utstedt av institusjoner vektes likevel 100 %.
 3. Poster utenom balansen som er oppregnet i kapitalkravforskriftens kapittel 6, skal medregnes med sitt nominelle beløp. Rente- og valutainstrumenter medregnes i samlet engasjement med det beløp som fremkommer ved å legge til grunn den konverteringsmetode som er fastsatt i kapittel 6 i standardmetoden, men uten å foreta vekting for motpartsrisiko. For derivater gjelder motparts- og markedsrisikobestemmelsene i kapitalkravsforskriftens del V og VII
 4. Engasjementer i form av obligasjoner som oppfyller nærmere krav i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 IV risikovektes etter bestemmelsene i kapitalkravsforskriften kapittel 5 § 5-13.

4. Engasjementer med risikovekt 100 prosent:

 1. Øvrige engasjementer medregnes i beregningsgrunnlaget for samlet engasjement med sin nominelle verdi.

For engasjementer som er garantert av en tredjepart eller hvor kredittrisikoen er beskyttet gjennom et kredittderivat, kan Kredittilsynet bestemme at slike fordringer helt eller delvis bare skal regnes som engasjement overfor garantisten eller selger av beskyttelse. Løpetidsforskjeller og valutaavvik skal behandles i samsvar med kriteriene for at sikkerhet skal kunne tas hensyn til i kapitalkravsforskriftens del IV. Det samme gjelder dersom engasjementet er bare delvis dekket.

For institusjoner som beregner kapitalkrav etter standardmetoden og grunnleggende IRB-metode må stilte sikkerheter oppfylle kravene i kapitalkravsforskriftens del IV for å kunne bli tatt hensyn til i denne paragraf. For institusjoner som benytter andre IRB-metoder, må stilte sikkerheter være i samsvar med kapitalkravsforskriftens del III for å kunne bli tatt hensyn til.

Kapittel 2. Regler for beregning av engasjementer i handelsporteføljen

§ 7.Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder institusjoner som skal beregne kapitalkrav til dekning av posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko etter bestemmelsene om markedsrisiko i kapitalkravsforskriftens del VII og motpartsrisiko etter bestemmelsene om motpartsrisiko i kapitalkravsforskriftens del V.

§ 8.Beregning av engasjementer i handelsporteføljen
Engasjementer med enkeltmotparter knyttet til handelsporteføljen skal beregnes ved summering av følgende komponenter:

 1. differansen mellom institusjonens lange og korte posisjoner i finansielle instrumenter utstedt av vedkommende motpart, dersom denne er positiv,
 2. nettoposisjoner i emisjoner, redusert med faktorene som beskrevet i kapitalkravsforskriften del VII kapittel 36 § 36-1.
 3. engasjementer knyttet til uoppgjorte transaksjoner i samsvar med kapitalkravsforskriften del VII kapittel 37.

Summen av alle engasjementene i handelsporteføljen skal legges sammen med de øvrige engasjementene med samme motpart.

Interne målemetoder for beregning av engasjement i samsvar med kapitalkravsforskriftens del III kan ikke benyttes.

Det kan ikke beregnes lavere risikovekt som følge av at det er stilt sikkerhet for engasjementer i handelsporteføljen. Følgende engasjementer er unntatt:

 1. Gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler.
 2. Ut- eller innlån av verdipapirer eller varer.

Motpartsrisikoen for engasjementer i handelsporteføljen kan risikovektes i samsvar med bestemmelsene i § 6.

§ 9.Overskridelse
Differansen mellom summen av alle engasjementer med samme motpart, jf. § 8 annet ledd, og grensen i § 5 første ledd regnes som overskridelse etter denne forskrift.

Institusjonen kan overskride grensene i § 5 dersom overskridelsen utelukkende skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital beregnet etter reglene i denne forskriftens § 10. Summen av handelsportefølje-engasjementer med en enkelt motpart kan likevel ikke overstige 500 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

§ 10.Beregning av supplerende ansvarlig kapital ved overskridelse
Overskridelse som nevnt i § 9 skal tilordnes engasjementer i handelsporteføljen etter reglene i denne paragraf. Engasjementene rangeres etter vektene for spesifikk posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko, slik at engasjementet med den høyeste vekten regnes med først. Hvert engasjement som inngår i overskridelsen multipliseres med den tilhørende risikovekt og en multiplikator lik 2. Summen av de vektede engasjementene utgjør beregningsgrunnlaget. Den supplerende ansvarlige kapitalen skal minst være lik 8 prosent av dette beregningsgrunnlaget.

Dersom overskridelsen har vart i mer enn ti dager, skal beregningsgrunnlaget etter første ledd omregnes ved å erstatte multiplikatoren med en multiplikator som følger av denne tabellen:

Overskridelse i prosent av ansvarlig kapital

Multiplikator

inntil 40 prosent

2

mellom 40 og 60 prosent

3

mellom 60 og 80 prosent

4

mellom 80 og 100 prosent

5

mellom 100 og 250 prosent

6

over 250 prosent

9

Engasjementene rangeres slik at engasjementet med høyest risikovekt multipliseres med den største multiplikatoren.

§ 11.Grense for overskridelse summert over enkeltmotparter
Summen av overskridelser på enkeltmotparter i handelsporteføljen som har vart i mer enn ti dager, skal ikke overstige 600 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

Kapittel 3. Rapporteringskrav

§ 12.Rapportering
En institusjons store engasjementer og alle engasjementer som nevnt i § 6 nr. 1 bokstav e), skal rapporteres til Kredittilsynet minst en gang pr. år. I tillegg skal overskridelser som skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen, rapporteres til Kredittilsynet. For hvert tilfelle der grensene er overskredet, skal overskridelsens omfang og navnet på den enkelte kunde rapporteres. Kredittilsynet kan fastsette nærmere regler om rapporteringen.

Kapittel 4. Ikrafttredelse

§ 13.Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

Til toppen