Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning (Forskrift nr. 122)

Forskrift om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig
næringsdrivende med liten omsetning (Forskrift nr. 122)

fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2001 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 31 a

§ 1

Registrert næringsdrivende med omsetning innenfor avgiftsområdet under kr 1 000 000, avgift ikke medregnet, kan etter søknad til fylkesskattekontoret levere årsterminoppgave.

Årsterminoppgaven skal omfatte kalenderåret.

§ 2

Avgiftsmyndighetene kan avslå en søknad om å levere årsterminoppgave dersom den næringsdrivende ikke har overholdt sin oppgave- eller betalingsplikt eller i vesentlig grad har overtrådt andre bestemmelser i merverdiavgiftsloven.

§ 3

Oppgaven må være kommet frem til avgiftsmyndighetene innen den frist som er fastsatt i merverdiavgiftsloven § 33. Avgiften forfaller til betaling på samme tidspunkt, jf. merverdiavgiftsloven § 34.

§ 4

Registrert næringsdrivende som leverer årsterminoppgave og som ser at omsetningen vil overstige kr 1 000 000 i løpet av kalenderåret, skal straks melde fra til avgifts-

myndighetene.

§ 5

Registrert næringsdrivende kan be om endret terminlengde.

Ved endring til to-måneders terminoppgaver må anmodningen være kommet frem til avgiftsmyndighetene senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår.

Ved endring til årsterminoppgave er fristen 1. februar samme år.

§ 6

Avgiftsmyndighetene kan bestemme at det skal leveres to-måneders terminoppgaver dersom den næringsdrivende ikke har overholdt sin oppgave- eller betalingsplikt, i vesentlig grad har overtrådt andre bestemmelser i merverdiavgiftsloven eller omsetningen i løpet av kalenderåret overstiger beløpsgrensen. Endringen skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår og kan gis virkning allerede for det kalenderårovertredelsen gjelder. Det samme gjelder hvis beløpsgrensen er vesentlig oversteget.

§ 7

Denne forskrift gjelder fra 1. juli 2001.

For næringsdrivende som blir avgiftspliktige som følge av merverdiavgiftsreformen, kan årsterminoppgave leveres for 2001. Andre næringsdrivende kan først levere årsterminoppgave for 2002.

Dersom minst 50 prosent av den samlede omsetning til en næringsdrivende knytter seg til virksomhet som blir merverdiavgiftspliktig fra og med 1. juli 2001, kan den næringsdrivende levere årsterminoppgave etter reglene i § 1.

Forskrift om levering av årsterminoppgave for næringsdrivende med liten omsetning med kommentarer (Forskrift nr. 122)

Innledning

Etter merverdiavgiftsloven ny § 31 a kan næringsdrivende med liten omsetning levere årsterminoppgave i stedet for to-måneders terminoppgave. Næringsdrivende innen jordbruk og skogbruk har også tidligere hatt adgang til å levere oppgave en gang i året.

Finansdepartementet er gitt hjemmel til å gi forskrifter om hva som skal regnes som liten omsetning, og om hvordan bestemmelsen om adgangen til å levere årsterminoppgave skal gjennomføres. Ved forskrift 29. juni 2001 om levering av årsterminoppgave for registreringspliktige næringsdrivende med liten omsetning (Forskrift nr. 122), er det fastsatt at det er næringsdrivende med en omsetning under 1 million kroner som kan levere terminoppgave.

Næringsdrivende som blir avgiftspliktige fra og med 1. juli 2001, kan levere årsterminoppgave hvis de sannsynliggjør at omsetningen ikke blir mer enn 1 million kroner i et kalenderår fra 1. juli 2001. Næringsdrivende som er avgiftspliktige allerede i dag, kan velge årsterminoppgave fra 1. januar 2002. Dersom en næringsdrivende driver virksomhet som blir delvis merverdiavgiftspliktig fra og med 1. juli 2001, kan det leveres årsterminoppgave dersom minst 50 prosent av den samlede omsetning knytter seg til virksomhet som blir merverdiavgiftspliktig fra og med 1. juli 2001 som følge av merverdiavgiftsreformen.

Dersom den næringsdrivende kommer innenfor den gruppe som kan levere årsterminoppgave står det den næringsdrivende fritt om han eller hun vil velge årsterminoppgave eller to-måneders terminoppgave. En virksomhet kan alltid be avgiftsmyndighetene om kortere terminer. Endringer kan likevel bare gjelde fra 1. juli eller 1. januar. Hvis virksomheten har gått over til kortere terminer, kan den ikke innenfor de to neste årene be om en annen terminlengde.

Avgiftsmyndighetene kan avslå søknad om årsterminoppgave og tilbakekalle adgangen til å levere årsterminoppgave dersom den næringsdrivende ikke har overholdt sine plikter etter merverdiavgiftsloven.

Innbetalingsfrist for skyldig merverdiavgift følger hovedregelen for terminoppgaver, det vil si 10. februar etter årsterminen.

Merknader til de enkelte bestemmelser i forskrift 29. juni 2001 om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning (Forskrift nr. 122)

Merknad til § 1:

Bestemmelsen gjengir i noe grad lovteksten. Det er en kan-bestemmelse, det vil si det står den næringsdrivende fritt å velge årsterminoppgave eller to-måneders terminoppgave om de objektive vilkår for øvrig er oppfylt.

Merknad til § 2:

Bestemmelsen skal forhindre at avgiftspliktige som tidligere har vist manglende betalingsvilje eller -evne får levere årsterminoppgave. Dette fordi faren for at den avgiftspliktige feildisponerer eller bevisst unnlater å betale avgift er større når terminlengden er ett år.

Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på størrelsen på forfalte og ikke betalte avgiftsbeløp, hvorvidt betalingsforpliktelsen er overtrådt for flere terminer, om overtredelsen ligger langt tilbake i tid eller avgiftspliktige har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til avgiftsmyndighetene.

Merknad til § 3:

Da det ikke fremgår helt klart av ordlyden om merverdiavgiftsloven § 33 (og § 34) vil gjelde for ny § 31 a, klargjøres at bestemmelsen om leveringsfrist for oppgave og betalingsfrist for skyldig merverdiavgift følger hovedregelen for terminoppgaver.

Merknad til § 4:

Brytes vilkårene for å levere årsterminoppgave i løpet av kalenderåret, skal den næringsdrivende melde fra til fylkesskattekontoret. Se for øvrig §§ 5 og 6 og merknadene til disse.

Merknad til § 5:

Bestemmelsen regulerer endring av terminlengde etter anmodning fra den næringsdrivende. Endringen skal først skal gis virkning fra årsskiftet etter at anmodning ble mottatt. Når det gjelder endring fra årstermin til to-måneders termin, må denne gjelde for minst to påfølgende kalenderår. Det vises også til Sverige og Danmark som har tilsvarende bestemmelse.

Merknad til § 6:

Bestemmelsen skal forhindre at næringsdrivende som har vist manglende betalingsvilje eller –evne eller ikke overholder oppgaveplikten, fortsatt får levere årsterminoppgave. Den vil også gjelde for overtredelse av andre bestemmelser i merverdiavgiftsloven, eksempelvis unnlatelse av å oppfylle opplysningsplikten i § 46. Som hovedregel vil mislighold av bestemmelsene innebære at den næringsdrivende må levere to-måneders terminoppgaver, men fylkesskattekontoret kan bestemme at dette unnlates ved mindre overtredelser.

Også ved overskridelse av beløpsgrensen er hovedregelen at den næringsdrivende må levere to-måneders terminoppgave. Avgiftsmyndighetene kan imidlertid unnlate å endre terminlengden om overskridelsen er ubetydelig eller skyldes for eksempel et salg av enkeltstående driftsmiddel på slutten av året og det må forventes av omsetningen neste år ikke vil overstige beløpsgrensen.

Normalt vil endring av terminlengde skje ved kommende årsskifte. Avgiftsmyndighetene kan imidlertid endre terminlengden allerede fra det aktuelle kalenderårs begynnelse i de tilfeller det er klart at omsetningen i løpet av samme kalenderår vil overstige beløpsgrensen med minst 25 prosent eller den næringsdrivende i vesentlig grad har misligholdt sine plikter. Forsinkelsesrenter vil bli beregnet etter de alminnelige regler, jf. merverdiavgiftsloven § 36.

Merknad til § 7:

Næringsdrivende som blir avgiftspliktig den 1. juli 2001 som følge av merverdiavgiftsreformen samt næringsdrivende som blir registrert etter denne dato og som ønsker å levere årsoppgave for 2001 må søke om dette samtidig med innsending av registreringsskjema til fylkesskattekontoret. Forventet omsetning for kalenderåret må oppgis, jf. § 1.

I bestemmelsens annet ledd følges opp ikrafttredelsesbestemmelsene slik de fremgår av lovvedtaket av 15. juni 2001 og finansministerens brev av 25. mai 2001 til Stortingets finanskomité. Næringsdrivende som blir avgiftspliktige som følge av merverdiavgiftsreformen, kan levere årsterminoppgave for 2001. Andre næringsdrivende kan først levere årsterminoppgave for 2002. Søknadsfristen er 1. februar 2002, jf. § 5 tredje ledd.

Tredje ledd tar sikte på de tilfelle hvor den næringsdrivende driver virksomhet som blir delvis avgiftspliktig 1. juli 2001 som følge av merverdiavgiftsreformen. Dersom minst 50 prosent av den samlede omsetning knytter til seg til den del av virksomheten som blir merverdiavgiftsavgiftspliktig 1. juli 2001 som følge av merverdiavgiftsreformen, kan den næringsdrivende levere årsterminoppgave etter reglene i § 1. Dersom mindre enn 50 prosent av den samlende omsetning knytter seg til virksomhet som blir merverdiavgiftspliktig 1. juli 2001 som følge av merverdiavgiftsreformen, kan den næringsdrivende ikke levere årsoppgave.

Til toppen