Forskrift om levering av ligningsoppgaver

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV

22. DESEMBER 1992 NR. 1190 OM LEVERING AV LIGNINGSOPPGAVER

OVER INNSKUDD OG LÅN I BANKER, FORSIKRINGSSELSKAPER MV.

Fastsatt av Finansdepartementet 5. juni 2000 med hjemmel i lov av 13 juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16, jf. § 6-4.

I

I forskrift av 22. desember 1992 nr. 1190 om levering av ligningsoppgaver over innskudd og lån i banker, forsikringsselskaper mv. gjøres følgende endring:

§ 3 nr. 3 nytt annet og tredje punktum skal lyde:

For etablering av disponentforhold og skifte av disponent i 1992 eller senere år, gjelder i tillegg et krav om at fødselsnummer (eventuelt D-nummer) eller organisasjonsnummer på den som disponerer innskuddet må oppgis når kontoeiers fødselsnummer (eventuelt D-nummer) eller organisasjonsnummer ikke er oppgitt.

I de tilfeller institusjonen allerede er i besittelse av de aktuelle opplysninger om disponenten, gjelder oppgaveplikten også disponentforhold fra før 1992.

II

Endringene under I trer i kraft for oppgaver som skal gis fra og med inntektsåret 2000.

Til toppen