Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirregistre til ligningsmyndighetene

Forskrift om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirregistre til ligningsmyndighetene

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-5, § 6-6 og § 6-16.

Kapittel 1. Anvendelsesområde

§ 1. Oppgaveplikt for forvaltningsselskaper

(1) Denne forskrift §§ 3 - 5 gjelder forvaltningsselskapers opplysningsplikt i henhold til ligningsloven § 6-16, jf. § 6-6, om forhold knyttet til innskudd i verdipapirfond.

(2) Med forvaltningsselskap menes selskap som driver verdipapirfondsforvaltning, jf. verdipapirfondloven § 1-2.

§ 2. Oppgaveplikt for verdipapirregister

(1) Denne forskrift §§ 6 - 13 gjelder for verdipapirregisters opplysningsplikt i henhold til ligningsloven § 6-16, jf. § 6-5.

(2) Oppgaveplikten omfatter også konti som er opprettet eller oppgjort i inntektsåret.

(3) Verdipapirregisters oppgaveplikt etter denne forskrift bortfaller dersom forvaltningsselskapene har tilsvarende oppgaveplikt etter § 1, jf. §§ 3 - 5.

(4) Med verdipapirregister menes foretak med tillatelse til å drive registrering av finansielle instrumenter, jf. verdipapirregisterloven §1-3

Kapittel 2. Levering av kontrolloppgaver vedrørende innskudd i verdipapirfond

§ 3. Beholdningsoppgave

(1) Forvaltningsselskapet skal på vegne av verdipapirfondet ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet som viser den enkelte andelseiers samlede beholdning pr. 31. desember siste år. Oppgave skal også innsendes for det år andel realiseres. Oppgaven skal inneholde:

a. Forvaltningsselskapets navn og organisasjonsnummer

b. Andelseierens navn og adresse (landkode)

c. Andelseierens fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer

d. Fondets navn og ISIN-nummer

e. Antall fondsandeler andelseieren hadde pr. 31. desember siste år

f. Fondsandelenes samlede ligningsmessige formuesverdi

g. Utbytte i løpet av inntektsåret for andelseiere i aksjefond, og periodisert avkastning i løpet av inntektsåret for andelseiere i obligasjonsfond.

(2) Oppgave etter nr. 1 gis samlet innen 1. februar i året etter inntektsåret for alle skattytere som i inntektsåret har hatt andeler i fondet. Oppgaven skal kunne leses maskinelt. Det må opplyses hvor mange skattytere det gis oppgave for. Beløpene må være summert for samtlige skattytere. Skattedirektoratet fastsetter hvordan oppgaven skal være formet og følgeskriv som skal benyttes ved kontroll av oppgaven.

(3) Forvaltningsselskapet skal sende opplysninger som nevnt i nr. 1 til skattyteren innen den frist som følger av ligningsloven § 6-17 nr. 3, med melding om at tilsvarende opplysninger vil bli sendt skattemyndighetene. Skattedirektoratet kan fastsette en annen frist enn den som følger av første punktum.

§ 4. Oppgave om realisasjon

(1) Forvaltningsselskapet skal på vegne av verdipapirfondet ukrevet gi oppgave til Skattedirektoratet om fondsandeler som er realisert i løpet av inntektsåret. Oppgaven skal inneholde:

a. Forvaltningsselskapets navn og organisasjonsnummer

b. Andelseierens navn og adresse (landkode)

c. Andelseierens fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer

d. Fondets navn og ISIN-nummer

e. Antall fondsandeler som andelseieren har realisert i løpet av inntektsåret

f. Realisasjonsvederlag med fradrag for realisasjonsutgifter, samlet og for den enkelte fondsandel

g. Samlet RISK-beløp i skattyters eiertid for den enkelte fondsandel.

h. Inngangsverdien uten tillegg for anskaffelsesutgifter, samlet og for den enkelte fondsandel

i. Samlede anskaffelsesutgifter og samlede realisasjonsutgifter

j. Anskaffelsesdato og realisasjonsdato for den enkelte fondsandel

(2) Forvaltningsselskapet skal sende opplysninger som nevnt i nr 1 til skattyteren innen 20. februar i året etter inntektsåret, med melding om at tilsvarende opplysninger vil bli sendt skattemyndighetene. For øvrig gjelder reglene i § 3 nr. 2 tilsvarende for oppgaver etter denne paragraf, med unntak av innleveringsfristen til ligningsmyndighetene som er 1. mars.

§ 5. Unntak fra oppgaveplikten etter §§ 3 og 4

Skattedirektoratet kan ved vedtak gjøre unntak fra oppgaveplikten etter §§ 3 og 4 dersom de samme opplysninger fremgår av oppgaver som sendes Skattedirektoratet fra andre oppgavegivere.

Kapittel 3. Levering av kontrolloppgaver vedrørende finansielle instrumenter registrert i verdipapirregister

Aksjer

§ 6. Aksjonæroppgaver

(1) Verdipapirregister skal ukrevet gi ligningsmyndighetene oppgaver over aksjonærer. Oppgavene skal inneholde følgende opplysninger:

a. Identifikasjonsopplysninger:

1) Fødsels-/D-nummer, organisasjonsnummer eller lignende

2) Navn og adresse (landkode)

  1. 3) Kontotype
  2. 4) ISIN-nummer
  3. 5) Aksjeklasse
  4. 6) Pålydende

b. Standardopplysninger vedrørende aksjonærens beholdning av aksjer, utdelt utbytte pr. aksjonær og evt. kildeskatt

c. Transaksjoner – aksjer i tilgang/avgang ved:

1) Kjøp, arv, gave, stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon og konsernintern overføring

2) Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon

3) Salg, arv, gave, likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon, konsernintern overføring, sletting av egne aksjer og fusjon/fisjon med bruk av egne aksjer

4) Spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon

d) Endringer i aksjekapital, eventuelt overkurs

(2) Skattedirektoratet kan fastsette regler om at opplysninger i første ledd nr. 1 – 3 skal gis i utfyllende underposter. Oppgaveplikten kan begrenses etter regler fastsatt av Skattedirektoratet.

(3) Verdipapirregister skal oppgi ervervstidspunktet for aksjer som aksjonærene eide pr. 1. januar 2003. Er det ervervet aksjer i selskapet i flere omganger må det opplyses om ervervstidspunkt og antall aksjer for hvert erverv. Ervervstidspunktet for aksjer som aksjonær i det overdragende selskap mottok ved skattefri fusjon eller fisjon, som er registrert i Foretaksregisteret før 1. januar 2003, settes til tidspunktet da fusjonen eller fisjonen er registrert i Foretaksregisteret.

Andre finansielle instrumenter

§ 7. Identifikasjonsopplysninger

(1) Beholdingsoppgaver som nevnt i § 8 og transaksjonsoppgaver som nevnt i § 9 med opplysninger om andre finansielle instrumenter enn aksjer skal inneholde følgende identifikasjonsopplysninger:

a. Verdipapirkontonummer

b. Kontohavers navn og adresse (landkode)

c. Kontohavers fødsels-/ D-nummer eller organisasjonsnummer

d. Dersom kontoen er en forvalterkonto i henhold til verdipapirregisterloven §§ 6-2 og 6-3, skal dette oppgis

e. For kontohaver som ikke er skattepliktig til Norge som bosatt, det sted kontohaver oppgir å være skattepliktig, jf. forskrift av 21. mai 2003 nr. 620 om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister § 9 nr. 5

(2) Oppgaveplikten kan begrenses etter regler fastsatt av Skattedirektoratet.

§ 8. Beholdningsoppgave

(1) Verdipapirregister skal ukrevet gi ligningsmyndighetene beholdningsoppgave som, i tillegg til opplysninger som nevnt i § 7, skal inneholde følgende opplysninger:

a. Beholdning av finansielle instrumenter og det finansielle instrumentets navn spesifisert pr. verdipapirnummer pr. 31. desember siste år

b. Periodisert avkastning i løpet av inntektsåret, spesifisert pr. verdipapirnummer

c. Dersom en eller flere av skattyters konti er oppgjort i løpet av året, skal dette angis på beholdningsoppgaven

d. Ligningsverdien av de enkelte finansielle instrumenter

e. For kontohaver som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge, jf. skatteloven § 2-3, oppgis også prosentsatsen for kildeskatt trukket i henhold til skattebetalingsloven § 5A spesifisert pr. verdipapirnummer

f. Den valuta instrumentet er notert i

(2) Oppgaveplikten kan begrenses etter regler fastsatt av Skattedirektoratet.

§ 9. Transaksjonsoppgave

(1) Verdipapirregister skal ukrevet gi ligningsmyndighetene transaksjonsoppgave som, i tillegg til opplysninger som nevnt i § 7, skal inneholde følgende opplysninger, spesifisert pr. ISIN-nummer:

a. Den betegnelse som transaksjonen er registrert under, jf. forskrift av 21. mai 2003 nr. 620 om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister § 12 nr. 2

b. Antall og type finansielt instrument, eller for obligasjoner det nominelle beløp som omfattes av transaksjonen

c. Registreringstidspunkt, jf. forskrift av 21. mai 2003 nr. 620 om hvilke opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister § 12 nr. 10

d. Handelsbeløp ved megleroppgjør

(2) Oppgaveplikten kan begrenses etter regler fastsatt av Skattedirektoratet.

Utlån av verdipapirer

§ 10. Opplysninger vedrørende utlån av verdipapirer

(1) Verdipapirregister skal ukrevet gi ligningsmyndighetene oppgaver som inneholder følgende opplysninger vedrørende verdipapirlån som nevnt i skatteloven § 9-11 (3):

a. Utlåner og innlåner må identifiseres med fødsels-/D-nummer, organisasjonsnummer eller lignende

b. Samlet beholdning av utlånte og innlånte verdipapirer pr. 1. januar i ligningsåret for den enkelte utlåner og innlåner

c. Samtlige lånetransaksjoner i inntektsåret

d. Antall og type verdipapirer som er gjenstand for utlån/innlån

e. Registreringsdato for etablering av lånet

f. Registreringsdato for tilbakeføring av verdipapirene

g. Kurs på verdipapiret på registreringsdato

(2) Oppgaveplikten kan begrenses etter regler fastsatt av Skattedirektoratet.

Levering av oppgaver

§ 11. Hvordan oppgavene skal gis

(1) Oppgavene som nevnt i §§ 6-10 skal gis på magnetbånd eller annet maskinlesbart medium. Oppgaven skal også inneholde opplysninger om kontrollsummer og antall oppgaver.

(2) Verdipapirregisteret skal sende opplysninger som nevnt i §§ 7-10 til skattyteren, med melding om at tilsvarende opplysninger vil bli sendt ligningsmyndighetene. Fristen fastsettes av Skattedirektoratet.

(3) Skattedirektoratet gir nærmere regler om hvordan oppgaven skal formes.

§ 12. Tid og sted for levering av oppgaven

Oppgavene skal leveres til den tid og på det sted Skattedirektoratet bestemmer.

§ 13. Følgeskriv

Ved oversendelsen av oppgavene skal det legges ved følgeskriv fastsatt av Skattedirektoratet.

Kapittel 4. Ikrafttredelse

Denne forskrift, med unntak av § 10, trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003. Ved ikrafttredelsen oppheves forskrift 13.12.1995 nr. 1090 om kontrolloppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene.

Forskriften § 10 trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2004..

Til toppen