Forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.

Forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.

                                                         I
§ 1. Ligningsmyndigheter for Svalbard
Skattekontoret skal ha en kontorenhet lokalisert på Svalbard.

Det skal være en egen skatteklagenemnd for Svalbard. Skatteklagenemnda for Svalbard består av tre personer med varamedlemmer som velges av lokalstyret selv i Longyearbyen lokalstyre. To tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha utdannelse innen regnskap, økonomi eller jus, samt yrkeserfaring på disse områdene. Leder velges av nemnda. Skatteklagenemnda treffer avgjørelse skriftlig eller i fulltallig møte.

§ 2. Skatteoppkrever for Svalbard
Skattekontoret skal være skatteoppkrever for Svalbard.

                                                          II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. desember 1997 nr. 1296 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard, og om overgangsregler.

 

Tilhørende lov

Til toppen