Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om markedsføring av utenlandske verdipapirfond

Forskrift om markedsføring av utenlandske verdipapirfond

Fastsatt av Finansdepartementet 8. juli 2002 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-13 første ledd nr. 1, § 6-14 første ledd nr. 3 og § 6-15, jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

Kapittel 1 - UCITS fond

§ 1-1. Anvendelsesområde
Dette kapittelet får anvendelse for utenlandske verdipapirfond som omfattes av verdipapirfondloven § 6-14.

§ 1-2. Meldeplikt
Forvalteren av et verdipapirfond skal, før vedkommende tilbyr verdipapirfondsandeler i Norge, gi Kredittilsynet følgende opplysninger:

1.
 1. En erklæring fra tilsynsmyndighetene i hjemlandet til verdipapirfondet om at verdipapirfondet oppfyller kravene i rådsdirektiv 85/611/EØF.
 2. 2.
 3. Verdipapirfondets vedtekter og prospekt.
 4. 3.
 5. Verdipapirfondets seneste årsoppgjør og delårsrapport dersom denne er utarbeidet senere enn årsoppgjøret.
 6. 4.
 7. Retningslinjer for salg og innløsning av verdipapirfondsandeler i Norge, herunder markedsføringsplaner. Retningslinjene skal inneholde en liste med navn på foretak som kan selge andeler i fondet i Norge og som kan motta rettslig bindende innløsningskrav på vegne av verdipapirfondet.
 8. 5.
 9. Opplysninger om hvilke tiltak som forvalteren av verdipapirfondet vil iverksette i Norge for å sikre andelseiernes:

- rett til utbetaling av utbytte,

- rett til å kreve andeler innløst, herunder opplysninger om hvem som kan motta

rettslig bindende innløsningskrav på vegne av verdipapirfondet, og

- tilgang til de opplysninger som det påligger forvalteren av verdipapirfondet å holde allment tilgjengelig.

Endringer i retningslinjene for salg av verdipapirfondsandeler i Norge etter vpfl. § 6-14 og bestemmelsene i kapittelet her skal meddeles Kredittilsynet.

§ 1-3. Sanksjoner
Kredittilsynet kan gi forvalter for fond som omfattes av verdipapirfondloven § 6-14 pålegg om å rette forholdet eller kreve stans i markedsføringen av fondet dersom kravene i § 6-14 første ledd nr. 4-7 ikke lenger er oppfylt.

Kapittel 2 - Andre utenlandske verdipapirfond

§ 2-1. Anvendelsesområde
Dette kapittelet får anvendelse for utenlandske verdipapirfond som omfattes av verdipapirfondloven § 6-13.

§ 2-2. Søknad om tillatelse
Ved søknad om tillatelse til å markedsføre utenlandske verdipapirfond som ikke omfattes av Rådsdirektiv 85/611/EØF skal forvalteren gi Kredittilsynet følgende opplysninger:

1. En erklæring fra tilsynsmyndighetene i hjemlandet som bekrefter at fondet og forvalteren av det er underlagt betryggende tilsyn, samt at fondet og forvalteren av det oppfyller de krav som stilles for å drive virksomhet i hjemlandet

2. Opplysninger om hvilke regler som gjelder for organisering og drift av fondet.

3. Verdipapirfondets vedtekter og prospekt.

4. Verdipapirfondets seneste årsoppgjør og delårsrapport dersom denne er utarbeidet senere enn årsoppgjøret.

5. Retningslinjer for salg og innløsning av verdipapirfondsandeler i Norge, herunder markedsføringsplaner. Retningslinjene skal inneholde en liste med navn på foretak som kan selge andeler i fondet i Norge og som kan motta rettslig bindende innløsningskrav på vegne av verdipapirfondet. Retningslinjene skal også inneholde opplysninger om kostnader knyttet til investering i fondet, herunder hvilke kostnader som vil belastes ved tegning og innløsning av andeler, samt løpende forvaltningsgodtgjørelse.

6. Opplysninger om hvilke tiltak som forvalteren vil iverksette her i riket for å sikre andelseiernes:

 • rett til utbetaling av utbyttet
 • rett til å kreve andeler innløst, herunder opplysninger om hvem som kan motta rettslig bindende innløsningskrav på vegne av verdipapirfondet
 • tilgang til opplysninger om kostnader knyttet til investering i fondet, herunder hvilke kostnader som vil belastes ved tegning og innløsning av andeler, samt løpende forvaltningsgodtgjørelse
 • tilgang til de opplysninger som det for øvrig påligger forvalteren av verdipapirfondet å holde allment tilgjengelig

Endringer i retningslinjene for salg av verdipapirfondsandeler i Norge etter vpfl. § 6-13 og bestemmelsene i kapittelet her skal meddeles Kredittilsynet.

§ 2-3. Sanksjoner
Kredittilsynet kan trekke tilbake tillatelsen til forvalter for fond som omfattes av verdipapirfondloven §§ 6-13 til å markedsføre fondsandeler i Norge eller pålegg om å rette på forholdet dersom:

1.
 1. kravene i vpfl. § 6-13 første ledd nr. 4, 5 eller 6 ikke lenger er oppfylt,
 2. 2.
 3. vilkår som er satt i medhold av vpfl. § 6-13 første ledd er brutt,
 4. 3.
 5. regler fastsatt i medhold av § 6-15 ikke er overholdt, eller
 6. 4.
 7. krav i § 7-4 om språk ikke er overholdt.

Kapittel 3 - Fellesregler

§ 3-1.Anvendelsesområde
Dette kapittelet får anvendelse for verdipapirfond som omfattes av verdipapirfondloven §§ 6-13 og 6-14.

§ 3-2.Betegnelse
Forvalter for fondet kan benytte samme betegnelse for fondet og forvalter av fondet i sin markedsføring i Norge som det som benyttes i hjemlandet. I de tilfeller det foreligger fare for forveksling, kan Kredittilsynet kreve at betegnelsen tilføyes en forklarende merknad.

§ 3-3.Informasjonsplikt
De opplysninger som forvalter av fondet etter sitt hjemlands rett er forpliktet til å tilby andelstegnere og til å holde tilgjengelig, skal tilsvarende gis andelstegnere her i riket.

Forvalter for fondet skal beregne og kunngjøre andelsverdier her i riket minst to ganger i måneden og oftere dersom vedtektene bestemmer det.

Ved vurderingen av om informasjonsplikten etter første og annet ledd er oppfylt, skal det ses hen til på hvilken måte og gjennom hvilke kanaler fondet for øvrig er markedsført.

§ 3-4.Varsel om sanksjoner
Kredittilsynet skal varsle tilsynsmyndigheten i forvalteren av fondets hjemland om varslende og iverksatte sanksjoner.

§ 3-5.Ikrafttredelse og overgangsregler
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 30. juni 1994 nr. 662 om utenlandske investeringsforetaks adgang til å tilby verdipapirfondsandeler i Norge.

Verdipapirfond som er meldt i henhold til forskrift 30. juni 1994 nr. 662 anses som meldt etter forskriften her.

Verdipapirfond som omfattes av verdipapirfondloven § 6-13 og som markedsføres gjennom verdipapirforetak her i riket ved forskriftens ikrafttreden kan uten hinder av forskriften fortsette slik markedsføring dersom søknad i henhold til § 6-13 er sendt tilsynsmyndigheten senest 3 måneder etter ikrafttredelsen av forskriften her. Tilsvarende gjelder for verdipapirfond som omfattes av § 6-14 og som har markedsført fondsandeler gjennom verdipapirforetak uten forutgående registrering i henhold til forskrift 30. juni 1994 nr. 662.

Til toppen