Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om markedsmisbruk og rapportering av mistenkelige transaksjoner

Forskrift om markedsmisbruk og rapportering av mistenkelige transaksjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 2-2 fjerde ledd, § 2-8 tredje ledd, og § 2-11 fjerde ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29a. (direktiv 2003/6/EF), 29ab. (kommisjonsdirektiv 2003/124/EF) og 29f. (kommisjonsdirektiv 2004/72/EF).

I

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om markedsmanipulasjon og rapportering av mistenkelige transaksjoner.

(2) Forskriften § 2-1 gjelder for finansielle instrumenter som er eller søkes notert på et regulert marked i Norge. Forskriften § 2-1 gjelder tilsvarende for handlinger foretatt i Norge i tilknytning til finansielle instrumenter som er eller søkes notert på et regulert marked i annen EØS-stat.

(3) Forskriften § 3-1 gjelder for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, herunder disse virksomhetenes ansatte.

Kapittel 2. Markedsmanipulasjon

§ 2-1.Markedsmanipulasjon
(1) I vurderingen av om handelsordrer eller transaksjoner utgjør markedsmanipulasjon etter verdipapirhandelloven § 2-8 annet ledd nr. 1, skal blant annet følgende momenter tas i betraktning:

 1. om eller i hvilken grad handelsordrer eller transaksjoner utgjør en betydelig andel av det daglige omsetningsvolumet i det aktuelle finansielle instrumentet på det aktuelle regulerte markedet, især der disse ordrene eller transaksjonene medfører en betydelig endring i kursen til det finansielle instrumentet,
 2. om eller i hvilken grad handelsordrer eller transaksjoner foretatt av personer med betydelig kjøps- eller salgsposisjon fører til en betydelig endring i kursen til et finansielt instrument, tilknyttede derivater eller underliggende aktiva som er notert på et regulert marked,
 3. hvorvidt gjennomførte transaksjoner ikke medfører reelt endret eierskap til et finansielt instrument som er notert på et regulert marked,
 4. om eller i hvilken grad handelsordrer eller transaksjoner omfatter reversering av posisjoner i løpet av et kort tidsrom og utgjør en betydelig andel av det daglige omsetningsvolumet til det aktuelle finansielle instrumentet på det aktuelle regulerte markedet, og disse ordrene eller transaksjonene kan være forbundet med betydelige endringer i kursen til et finansielt instrument som er notert på et regulert marked,
 5. om eller i hvilken grad handelsordrer gis eller transaksjoner finner sted i løpet av et kort tidsrom i handelsperioden og medfører en kursendring som på et senere tidspunkt reverseres,
 6. om eller i hvilken grad handelsordrer endrer beste kjøps- eller salgskurs på et finansielt instrument som er notert på et regulert marked, eller mer generelt endrer ordrebokopplysninger som er tilgjengelig for markedsdeltakerne, og ordrene annulleres før de utføres, og
 7. om eller i hvilken grad handelsordrer inngis eller transaksjoner gjennomføres på eller omkring et bestemt tidspunkt når referansepriser, oppgjørspriser eller verdiberegninger foretas og dette medfører en kursendring som har innvirkning på slike priser eller beregninger.

(2) I vurderingen av om handelsordrer eller transaksjoner utgjør markedsmanipulasjon etter verdipapirhandelloven § 2-8 annet ledd nr. 2, skal blant annet følgende momenter tas i betraktning:

 1. hvorvidt en person eller dennes nærstående har utbredt uriktige eller villedende opplysninger om et finansielt instrument før eller etter at vedkommende har inngitt handelsordrer eller gjennomført transaksjoner i det finansielle instrumentet, og
 2. hvorvidt en person eller dennes nærstående har utarbeidet eller distribuert en investeringsanbefaling om et finansielt instrument før eller etter at vedkommende har inngitt handelsordrer eller gjennomført transaksjoner, og investeringsanbefalingen er feilaktig, tendensiøs eller beviselig påvirket av betydelige interesser.

§ 2-2.Akseptert markedspraksis
(1) I vurderingen av hva som skal anses som akseptert markedspraksis skal Kredittilsynet blant annet ta hensyn til følgende faktorer:

 1. i hvilken grad den aktuelle markedspraksis er kjent for alle markedsaktørene,
 2. behovet for å sikre markedets funksjon, herunder velfungerende markedskrefter og et riktig samspill mellom tilbud og etterspørsel,
 3. i hvilken grad den aktuelle markedspraksis har innvirkning på markedets likviditet og effektivitet,
 4. i hvilken grad den aktuelle markedspraksis er tilpasset handelsmekanismene på det relevante markedet og setter markedsaktørene i stand til å reagere på en egnet og betimelig måte på nye markedsforhold som den aktuelle markedspraksis skaper,
 5. i hvilken grad den aktuelle markedspraksis utgjør en risiko for integriteten til direkte eller indirekte tilknyttede markeder i EØS-området,
 6. resultatet av undersøkelser av den aktuelle markedspraksis som er iverksatt av kompetente myndigheter i EØS-området, særlig med hensyn til om markedspraksisen er i strid med lover eller forskrifter om markedsmisbruk eller regler for god opptreden, og
 7. det relevante markedets strukturelle karakter, herunder om markedet er regulert eller ikke, hvilke finansielle instrumenter som handles og hvilke markedsaktører som opptrer i markedet.

Kapittel 3. Rapporteringsplikt ved mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon

§ 3-1Meldingens innhold
(1) Melding etter verdipapirhandelloven § 2-11 skal inneholde:

 1. beskrivelse av transaksjonen, herunder type ordre og type handel,
 2. opplysninger om bakgrunnen for at den rapporteringspliktige har mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon,
 3. opplysninger om identiteten til personen transaksjonen foretas på vegne av og eventuelle andre parter til transaksjonen,
 4. opplysninger om den rapporteringspliktige opptrer for egen eller fremmed regning, og
 5. alle andre opplysninger som kan være relevante ved vurdering av den mistenkelige transaksjonen.

(2) Dersom ikke alle opplysninger nevnt i første ledd er tilgjengelig på rapporteringstidspunktet, skal det i meldingen i det minste angis årsakene til at vedkommende har mistanke om at transaksjonen kan utgjøre innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Alle øvrige opplysninger nevnt i første ledd skal ettersendes Kredittilsynet så snart de er tilgjengelige.

(3) Melding etter verdipapirhandelloven § 2-11 kan gis Kredittilsynet per post, telefaks, telefon eller på annen måte som Kredittilsynet bestemmer. Kredittilsynet kan kreve at opplysninger gitt per telefon etterfølges av en skriftlig melding.

II

Forskriften trer i kraft 1. september 2005.

Til toppen