Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om markedsovervåkning

Forskrift om markedsovervåkning

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001 med hjemmel i lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-11 første ledd og § 6-8 første ledd.

§ 1Børs og autorisert markedsplass skal gjennomføre markedsovervåkning.

Markedsovervåkningen skal være organisert slik at den på en tilfredsstillende måte overvåker at utstedere og medlemmer overholder de atferds-, opplysnings- og rapporteringsregler som følger av lov, forskrift og de regler og forretningsvilkår som gjelder ved børsen eller den autoriserte markedsplassen. I tillegg skal markedsovervåkingen være organisert slik at overtredelse av verdipapirhandelloven §§ 2-1, 2-2, 2-5 og 2-6 ved handel i finansielle instrumenter opptatt til notering kan avdekkes.

§ 2Markedsovervåkningen skal være organisert slik at integriteten og uavhengigheten til de ansatte i markedsovervåkningen sikres.

Markedsovervåkningen skal disponere de ressurser som er nødvendige for å kunne utøve effektiv markedsovervåkning i henhold til § 1.

Markedsovervåkningen i børs skal være organisert på en slik måte at den blant annet har kapasitet til å:

  1. kontinuerlig følge handelen og kursnoteringene,
  2. undersøke opplysninger fra utstedere og medlemmer som kan være av betydning for kursnoteringen, samt foreta inngrep i kursnoteringen der dette anses påkrevet,
  3. innhente informasjon fra utsteder, medlemmer og andre norske eller utenlandske børser og autoriserte markedsplasser i den grad det må anses nødvendig for å avdekke forhold som nevnt i § 1.

§ 3Dersom en børs eller autorisert markedsplass har mistanke om overtredelse av normer som nevnt i § 1, plikter den å foreta nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Slike undersøkelser skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal oppbevares i 10 år etter at undersøkelsen er avsluttet.

§ 4Dersom mistanke om overtredelse av normer som nevnt i § 1 ikke er avkreftet gjennom interne undersøkelser, skal børsen eller den autoriserte markedsplassen uten ugrunnet opphold og av eget tiltak oversende opplysninger om alle forhold som kan tyde på slik overtredelse til Kredittilsynet.

Opplysninger som oversendes i henhold til første ledd skal så vidt mulig inneholde beskrivelse av bakgrunnen for mistanken og hvilke undersøkelser som er foretatt av børsen eller den autoriserte markedsplassen.

På anmodning fra Kredittilsynet plikter børser og autoriserte markedsplasser, samt deres ansatte og tillitsvalgte, å gi Kredittilsynet alle nødvendige opplysninger vedrørende den mulige overtredelsen.

§ 7Denne forskrift trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven).

Til toppen