Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om melde- og rapportplikt til Norges Bank om betalinger mellom innlendinger og utlendinger mv.

Forskrift om melde- og rapportplikt til Norges Bank om betalinger mellom innlendinger og utlendinger, mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 14. juli 1950 nr 10 om valutaregulering §§ 7, 8 og 10.

Kapittel 1 Definisjoner

§ 1 Definisjoner

I denne forskrift menes med:

 1. Innlending: Fysisk person som regnes som bosatt i Norge i samsvar med reglene i og medhold av folkeregistreringsloven, juridisk person som har sitt sete i Norge og filial i Norge av utenlandsk juridisk person.
 2. Utlending: Fysisk eller juridisk person som ikke er innlending etter bokstav a. Som utlending regnes også filial i utlandet av innenlandsk juridisk person.
 3. Valutabank: Forretningsbank og sparebank samt filial i Norge av utenlandsk kredittinstitusjon som har rett til å drive bankvirksomhet i Norge og som har rett til å drive valutavirksomhet (jf. finansieringsvirksomhetsloven § 4a-1 annet ledd) i hjemlandet.
 4. Valutaforetak: Foretak som har rett til å drive valutavirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4a men som ikke er valutabank.
 5. Kortselskap: Norsk foretak og filial av utenlandske foretak som utsteder betalingskort (kredittkort/kontokort) som kan brukes i utlandet av innlending.
 6. Betaling: Fysisk overføring av betalingsmidler eller kontotransaksjon som kan jevnstilles med slik overføring.
 7. Betalingsmidler:
  1. innenlandske betalingsmidler er norske pengesedler og mynter samt veksler, sjekker og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling i norske pengesedler og mynter;
  2. utenlandske betalingsmidler er utenlandske pengesedler og mynter samt veksler, sjekker og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling i utenlandske pengesedler og mynter.

Kapittel 2 Rapportering om betalinger og valutaomsetning

§ 2 Rapporteringsplikt for valutabankerog valutaforetak

Valutabank og valutaforetak skal rapportere til Norges Bank om sine egne betalinger og om betalinger den formidler mellom innlendinger og utlendinger. Valutabank og valutaforetak skal videre rapportere om betalinger i utenlandsk valuta som den formidler mellom innlendinger. Norges Bank kan frita fra rapporteringsplikten etter dette ledd.

Rapporteringen etter første ledd skal skje elektronisk i samsvar med de krav Norges Bank setter. Norges Bank kan fastsette at rapporteringen i stedet skal skje på annen måte i samsvar med de krav Norges Bank fastsetter.

Innlending plikter å gi valutabank og valutaforetak de opplysninger som er nødvendige for valutabankens eller valutaforetakets rapportering. Norges Bank kan innhente tilleggsopplysninger om betalinger direkte hos den norske kunden (innlendingen).

Valutabanker skal avgi valutaposisjonsrapporter i samsvar med de krav Norges Bank fastsetter.

§ 3 Legitimasjon

Ved betaling mellom innlending og utlending gjennom valutabank eller valutaforetak, plikter valutabanken eller valutaforetaket å forvisse seg om kundens identitet og om vedkommende er innlending eller utlending.

Ved kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler plikter valutabank og valutaforetak å forvisse seg om kundens identitet og om vedkommende er innlending eller utlending.

§ 4 Rapporteringsplikt for kortselskap

Kortselskap plikter å oppfylle de rapportkrav Norges Bank måtte pålegge mht. beløp for totale debiteringer foretatt av innlendinger i utlandet samt detaljert liste over korthavere som har brukt kortet i utlandet til enkeltbetalinger over et visst beløp.

Dersom det utstedes kort til utlendinger, plikter kortselskapet også å oppfylle rapportplikten for utenlandske korthaveres kortbruk i Norge.

Kapittel 3 Melding og rapportering om konto i utenlandsk bank og om annen oppgjørsordning med utlandet

§ 5 Meldeplikt om etablering av konto i utenlandsk bank og om annen oppgjørsordning

Innlendinger skal umiddelbart melde fra til Norges Bank om etablering av konto i bank i utlandet og om etablering av annen oppgjørsordning i utlandet som kan brukes til utenlandsbetalinger utenom norsk valutabank. Utlendinger, som etter innflytting til Norge regnes som innledning, skal på samme måte melde fra om slike kontoer og ordninger. Meldeplikten inntrer umiddelbart etter innflyttingen til landet.

Meldingen skal inneholde opplysninger om:

 1. innlendingens navn, adresse, telefonnummer og navn på eventuell kontaktperson,
 2. innlendingens fødsels- eller organisasjonsnummer,
 3. navn og adresse til utenlandsk bank, forretningsforbindelse eller deltaker i oppgjørsordningen,
 4. angivelse av type konto eller beskrivelse av oppgjørsordningen,
 5. tidspunkt for etablering av kontoen eller oppgjørsordningen.

§ 6 Innlendings rapporteringsplikt

Innlending skal rapportere til Norges Bank alle betalinger som foretas over konto eller oppgjørsordning som nevnt i § 5. Det skal rapporteres om bruttotransaksjoner og om saldo på kontoen eller oppgjørsordningen ved utgangen av hver måned.

Innlending skal rapportere til Norges Bank enkeltbetalinger direkte i utlandet og ved andre enkeltbetalinger utenom valutabank.

Betaleren skal rapportere til Norges Bank ved betalinger i utenlandske pengesedler og mynter mellom innlendinger.

Rapporteringen skal skje i samsvar med de krav Norges Bank fastsetter.

§ 7 Unntak

Melde- og rapporteringsplikt etter dette kapittelet gjelder ikke for valutabanker, valutaforetak eller kortselskaper, eller for oppgjør mellom innlending og utlending i fysiske betalingsmidler. Norges Bank kan likevel kreve at innlendingen melder om oppgjør i fysiske betalingsmidler.

Norges Bank kan frita innlendingen helt eller delvis fra melde- og rapporteringsplikten i § 5 og § 6 etter en vurdering av betydningen for utarbeidelse av statistikk.

Kapittel 4 Rapporteringsplikt ved inn- og utførsel av sedler og mynt

§ 8 Rapporteringsplikt ved inn- og utreise til Norge

Den som ved innreise til Norge eller utreise fra Norge bringer med seg norske eller utenlandske sedler eller mynt tilsvarende et beløp større enn NOK 25 000 per person per reise, plikter å gi melding om dette på fastsatt skjema til tollvesenet ved inn- eller utpasseringen.

§ 9 Rapportplikt ved postforsendelse, mv

Enhver som oppholder seg i Norge og som mottar forsendelser ved post, bud eller annen transportør inneholdende norske og/eller utenlandske sedler og mynt fra utlandet, eller som står som avsender av slike forsendelser til utlandet, tilsvarende et beløp større enn NOK 25 000, plikter å gi skriftlig melding om dette til Norges Bank.

§ 10 Unntak

Valutabanker og valutaforetak er unntatt fra rapporteringsplikt etter §§ 8 og 9.

Kapittel 5 Taushetsplikt, tvangsmulkt og straff

§ 11 Fritak fra taushetsplikt i annen lov

Taushetsplikt fastsatt i følgende lovbestemmelser fritar ikke for plikt til å gi opplysninger i medhold av valutareguleringsloven § 7 første ledd, jf. femte ledd:

 1. straffeloven av 22. mai 1902 nr 10 § 144 første ledd for så vidt angår advokaters forvaltning av innenlandsk eller utenlandsk valuta for utlending eller av utenlandsk valuta for innlending,
 2. ligningsloven av 13. juni 1980 nr 24 § 3-13,
 3. sparebankloven av 24. mai 1961 nr 1 § 21,
 4. forretningsbankloven av. 24 mai 1961 nr 2 § 18.

§ 12 Innsyn i taushetsbelagte opplysninger

Opplysninger som er innhentet i medhold av valutareguleringsloven § 7 første ledd kan av Finansdepartementet eller Norges Bank meddeles offentlige myndigheter som har med skatteligning, tolloppgaver og tilsynet med finansinstitusjoner å gjøre. Dette gjelder selv om opplysningene er omfattet av taushetsplikten i valutareguleringsloven § 7 fjerde ledd.

Det samme gjelder i forhold til ØKOKRIM når dette følger av lov eller er nødvendig for etterforskningen av straffbare handlinger. Videre hindrer ikke taushetsplikten i § 7 fjerde ledd at opplysninger utveksles som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret.

§ 13 Tvangsmulkt

For å sikre oppfyllelse av melde- og rapporteringsplikt fastsatt i eller i medhold av forskriften her, kan Norges Bank ilegge tvangsmulkt ved oversittelse av frist for å gi opplysninger pålagt i medhold av valutaloven § 7 første ledd. Tvangsmulkten kan fastsettes på forhånd eller i forbindelse med at ny frist for å gi opplysninger blir gitt.

Tvangsmulkt kan fastsettes enten som engangsmulkt eller som løpende tvangsmulkt. Engangsmulkt kan gjentas ved fastsetting av nye frister inntil opplysningene er gitt. Ved løpende tvangsmulkt vil mulkten påløpe inntil oppgaven er gitt.

Ved forhåndsfastsatt tvangsmulkt forfaller engangsmulkten fra det tidspunkt oppgaveplikten er overtrådt. Ved etterhåndsfastsatt tvangsmulkt forfaller den til betaling første virkedag etter at ny frist for oppgaveplikten er utløpt. Løpende tvangsmulkt forfaller etter hvert som den påløper.

Tvangsmulkten kan inndrives ved utpanting.

Norges Bank kan i særlige tilfelle ettergi tvangsmulkt helt eller delvis. Vedtak om tvangsmulkt og avslag på søknad om ettergivelse av tvangsmulkt kan påklages til Finansdepartementet.

§ 17 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften kan i samsvar med lov om valutaregulering § 10 straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 18 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004

Fra samme tid oppheves forskrift 27. juni 1990 nr 595 om valutaregulering.

VEDLEGG

Til toppen