Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om merking av mineralolje

Lovdata

Postboks 41 Sentrum

0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1055 SA GHD

21.6.1999

Forskrift om endring av forskrift om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje

I.

Finansdepartementet har den 21. juni 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak endret forskrift 8. juni 1993 nr 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje.

§ 1 annet ledd skal lyde:

Som mineralolje til framdrift av motorvogn regnes all mineralolje som ved levering/uttak fra registrert virksomhets lager eller ved innførsel, ikke er merket i henhold til denne forskrift. Som mineralolje menes i denne forskrift parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje. Videre omfattes etter Finansdepartementets nærmere bestemmelser annen mineralolje, dersom denne kan benyttes til framdrift av motorvogn.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Andel innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineraloljen. Toll- og avgiftsdirektoratet kan stille nærmere vilkår, herunder krav til måleutstyr.

§ 1 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II.

Endringene trer i kraft 1. juli 1999.

________________________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avd. I.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl

rådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet, ref 98/1928

Til toppen