Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om merverdiavgift ved innførsel

FORSKRIFT OM MERVERDIAVGIFT VED INNFØRSEL.


DATO: FOR 1975-12-12.

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i § 62 fjerde ledd og § 66 i lov av 19. juni 1966 nr. 66 om merverdiavgift. Endret 8. januar 1976, 18. mars 1977, 7. juni 1978, 5. juli 1978, 5. desember 1978, 19. desember 1979, 29. juli 1980, 6. desember 1982, 23. februar 1984 nr. 444, 9. mars 1984 nr. 670, 5. juli 1985 nr. 1427, 10. desember 1986 nr. 2173, 8. juni 1988 nr 453, 26. februar 1990 nr. 1223, 22 nov 1996 nr. 1082, 4 juni 1997 nr. 563, 22. august 1997 nr. 936, 16. desember 1998 nr. 1244.

Kap. 1. Grunnlaget for beregning av merverdiavgift.

§ 1. Ved innførsel skal merverdiavgift beregnes i samsvar med reglene for fastsettelse av varers tollverdi ved verdifortolling. Ved gjeninnførsel av varer etter foredling, bearbeidelse eller reparasjon i utlandet, skal avgiften beregnes av omkostningene, herunder omkostningene ved forsendelsen fram og tilbake.

§ 2. I beregningsgrunnlaget skal medregnes toll og andre avgifter som oppkreves av tollvesenet ved innførsel.

§ 3. Ved innførsel av annen kinematografisk film enn reklamefilm skal merverdiavgift beregnes av filmkopienes reproduksjonsverdi, uten tillegg av vederlag for retten til å vise fram filmene. Omkostningene ved teksting av filmene i utlandet skal medregnes i avgiftsgrunnlaget. Importøren plikter å avgi erklæring om hvorvidt teksting er foretatt eller ikke.

§ 3a. Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter fastsettes et lavere beregningsgrunnlag for avgiftens beregning enn grunnlaget fastsatt etter § 1.
Som kunstverk, samleobjekter og antikviteter anses de varer som er nevnt i Finansdepartementets forskrift om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter § 5, § 6, § 7
Beregningsgrunnlaget ved innførsel som nevnt i første ledd er 20 pst av beregningsgrunnlaget fastsatt etter § 1.
0 Tilføyd ved forskrift 22 aug 1997 nr. 936.

Kap. 2. Avgiftsfri innførsel av varer.

§ 4. Det skal ikke beregnes merverdiavgift av varer som innføres tollfritt i henhold til tolltariffens innledende bestemmelser § 11, nr. 1-20 og nr. 24-29, § 13 og § 14 nr. 1-8, nr. 10 og nr. 14 og § 17 nr. 1 c for så vidt angår varer som er reparert gratis i utlandet.
Tollvesenet kan kreve depositum eller annen sikkerhet for merverdiavgift av varer som føres inn midlertidig, fritatt for toll i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser § 14.
0 Endret ved forskrift 22 aug 1997 nr. 936 fra 1 sep 1997.

§ 5. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av:

 • Gavesendinger av verdi under kr. 500,-. Fritaket gjelder ikke alkoholholdig drikk eller tobakkvarer (herunder sigarettpapir).

 • Andre sendinger av verdi under kr 200,-. Fritaket gjelder ikke alkoholholdig drikk, tobakkvarer (herunder sigarettpapir) eller sendinger som utgjør ledd i et postordresalg.

 • Kunst- og museumsgjenstander som innføres direkte til godkjente offentlig understøttede museer og samlinger i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Reisegods tilhørende FNs representanter og utlendinger med diplomatpass og norsk laissez-passer i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • De forente nasjoners opplysningsmateriell forutsatt at det mottas vederlagsfritt og ikke skal selges her i landet.

 • Billed- og lydmateriale av utdannende, vitenskapelig og kulturell natur i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Dokumenter og trykksaker fra myndigheter i et nordisk land i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Materiell til bruk ved fløtning i norsk/ svenske vassdrag i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Turistreklamemateriell til gjenutførsel eller forbruk her i landet i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Utstyr og proviant tilhørende utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Teaterkostymer, kulisser og andre rekvisita til lån eller leie og senere gjenutførsel i samme utstrekning som tollfrihet innrømmes.

 • Klisjeer og matriser i fast abonnement som innføres tollfritt av aviser og av pressebyråer eller lignende institusjoner som opptrer på vegne av aviser.

 • Motorkjøretøyer som innføres tollfritt i forbindelse med eierens flytting hit til landet.

 • Reservedeler og fornødenheter, herunder cabinutstyr samt servicevarer til fly, i den utstrekning Toll- og avgiftsdirektoratet innrømmer tollfrihet.

 • Dyr som:

 • innføres midlertidig for avlsformål,

 • innføres midlertidig for å delta i konkurranser og/ eller utstillinger,

 • innføres midlertidig i forbindelse med eierens midlertidige opphold her i landet,

 • eies av personer bosatt her i landet og som gjeninnføres etter midlertidig opphold i utlandet,

 • innføres i forbindelse med eierens flytting hit til landet, forutsatt at dyrets verdi ikke overstiger kr. 2.000,-.

 • Menneskeorganer, blod o.l. som innføres av sykehus eller medisinske laboratorier for bruk, undersøkelse og/ eller kontroll.

 • Nyhetsbilder i vanlige brevsendinger og ekspressbrevsendinger til billedbyråer og pressebyråer som er registrert i avgiftsmanntallet, jfr. merverdiavgiftslovens kap. VII. Fritaket omfatter foruten vanlige bilder på papir også gjennomsiktige bilder på filmbasis (slides, dias o.l.).

 • Redaksjonelt stoff i vanlige brevsendinger og ekspressbrevsendinger til aviser, ukeblad og tidsskrifter (fagblad) som utgis av aviser, forlag, organisasjoner og institusjoner som er registrert i avgiftsmanntallet, jfr. merverdiavgiftslovens kap. VII. Fritaket omfatter avtrykk av artikler, reportasjer, noveller og føljetonger med eventuelle tilhørende illustrasjoner, tegneserier, samt annonseoriginaler (oppklebede tekster med tilhørende bilder).

 • Legemidler som utdeles gratis for klinisk utprøving hvor det foreligger registreringsfritak fra Statens legemiddelkontroll.

 • Flysimulatorer og deler og komponenter til disse til bruk i forbindelse med sivil luftfart. Toll- og avgiftsdirektoratet kan frita for merverdiavgift varer som er tollfrie i henhold til tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 23, forutsatt at eksportør og importør er en og samme person, institusjon eller firma.

 • 0 Endret ved forskrift 16 des 1998 nr. 1244 (i kraft 1 mars 1999).

  Kap. 3. Tilbakebetaling av merverdiavgift.

  § 6. Toll- og avgiftsdirektoratet kan ikke betale tilbake merverdiavgift til næringsdrivende som er registreringspliktig etter merverdiavgiftsloven eller frivillig registert i avgiftsmanntallet, dersom ikke annet er bestemt.

  § 7. For andre enn registreringspliktige og frivillig registrerte næringsdrivende gjelder følgende regler om tilbakebetaling:

  1. Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger, kan tilbakebetale merverdiavgift for varer som innen et år fra innførsel gjenutføres til utlandet i uforandret stand, dersom varene er feilsendt, er feilbestilt, levert for sent eller ikke er i overensstemmelse med mottakerens bestilling. Det samme gjelder ved gjenutførsel av varer som nevnt i tolltariffens § 14 nr. 4 og nr. 9.
  2. Ved gjenutførsel av varer som er mottatt til leie eller lån tilbakebetales merverdiavgift med fradrag av 5 pst. for hver måned eller del av måned regnet fra tidspunktet for tollbehandlingen.
  3. Bestemmelsene under B ovenfor gjelder tilsvarende ved gjenutførsel av anleggsmaskiner, anleggs- og transportmateriell som utenlandske firmaer har innført til midlertidig bruk her i landet. Det samme gjelder ved gjenutførsel av varer som nevnt i tolltariffens § 14 nr. 11-13.
  4. Ved feiltariffering, feilregning eller uriktig mengdebestemmelse eller verdiansettelse, får bestemmelsene i tollovens § 59 tilsvarende anvendelse.
  5. Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger kan ellers tilbakebetale merverdiavgift for varer som gjenutføres innen 1 år fra innførselen i tilfelle hvor tollen blir eller kunne ha blitt tilbakebetalt.

  Kap. 4. Om kreditt for merverdiavgift ved innførsel.

  § 8. Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger kan gi kreditt for merverdiavgift som oppkreves ved innførsel etter bestemmelsene i dette kapittel.

  § 9. Kreditt kan tilståes så vel enkeltpersoner som firmaer som har tollkreditt.

  § 10. I søknadene skal det etter Toll- og avgiftsdirektoratets nærmere bestemmelse gis opplysninger som er nødvendige for bedømmelsen av søkerens kredittverdighet. Firma som søker kreditt, skal alltid gi opplysninger om hvem som er ansvarlig leder, og eventuelt om styrets sammensetning.

  § 11. Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger kan kreve sikkerhet for merverdiavgift. Sikkerheten kan kreves i form av:

  1. Selvskyldnerkausjon av norsk bank, eller
  2. Selvskyldnerkausjon av forsikringsselskap, som kan drive virksomhet her i landet, eller
  3. Selvskyldnerkausjon fra annet kredittselskap som er godkjent av Toll- og avgiftsdirektoratet. Dersom det viser seg at den stilte sikkerhet ikke gir tilstrekkelig dekning for fortsatt utkreditering, skal kredittakeren stille ytterligere sikkerhet.

  § 12. Tilstått kreditt kan når som helst tilbakekalles. Tilbakekallelsen skal være begrunnet.

  § 13. Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger kan nekte å tilstå kreditt for merverdiavgift ved innførsel av sendinger når verdien av forsendelsen ikke overstiger kr. 5.000,- og forsendelsen for øvrig er fritatt for toll og andre avgifter enn merverdiavgift.

  § 14. For søkere som tilstås kreditt etter denne forskrift fastsettes forfallsdag for beløp som er utkreditert og debitert vedkommende konto i en kalendermåned til den 18. i neste kalendermåned. Faller denne dato på en lørdag eller hellig-/ høytidsdag, regnes forfallsdag som første påfølgende virkedag. Det er ingen løpedager.
  Utkrediterte beløp anses som rettidig betalt når det av kvittering fra bank, statens postselskap eller tollkassereren i Oslo fremgår at de skyldige beløp er innbetalt senest forfallsdagen.
  0 Endret ved forskrift 22 nov 1996 nr. 1082.

  § 15.
  Av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid betales renter. Rentesatsen skal være 3 prosentenheter over den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i forskrift med hjemmel i § 3 første ledd første punktum i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Rentene beregnes fra forfallsdag og inntil betaling skjer.
  Rentebeløp under kr 50 oppkreves ikke.
  0 Endret ved forskrift 4 juni 1997 nr. 563 (i kraft 18 juni 1997).

  Kap. 5. Særbestemmelser om sikkerhetsstillelse.

  § 16. Det skal som alminnelig regel ikke kreves sikkerhet ved tilståelse av kreditt til næringsdrivende som har tollkreditt og som er registrert etter lov om merverdiavgift.

  § 17. Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger kan stille krav om sikkerhet dersom ikke skyldig merverdiavgift blir betalt ved forfall.

  Kap. 5. Særbestemmelser om sikkerhetsstillelse.
  II

  Forskriftene trer i kraft 15. september 1975. Med virkning fra samme dato oppheves forskrifter av 25. september 1970 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel med endringer av 25. februar og 13. oktober 1975.

Til toppen