Forskrift om mineralolje til treforedlingsindustrien m.m

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1992 nr. 1227 om nedsatt avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften her gjelder næringer/bedrifter som i henhold til Stortingets vedtak om CO 2-avgift på mineralske produkter skal betale avgift etter en nedsatt sats, og næringer/bedrifter som etter Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. er fritatt for avgift.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen