Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om mineralolje tilfartøy som driver godstransport

Forskrift

om endring av forskrift 10. juni 1991 nr. 369 om refusjon av avgift på mineralolje levert til bruk om bord i fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

CO 2-avgift og grunnavgift på mineralolje som er levert til bruk om bord i fartøy i innenriks sjøfart, refunderes i følgende tilfeller:

  1. For fartøy som er registrert i Norsk Skipsregister (NOR) i henhold til lov av 20. juli 1893 nr. 1 § 11, under type 0-4 eller som slepebåt under type 7A, og utelukkende brukes til godstransport i eierens næringsvirksomhet, refunderes differansen mellom full CO 2-avgift og redusert sats, samt grunnavgift.
  2. For fartøy som er registrert i NOR-registeret under type 5F eller 5I.5, og utelukkende brukes til gods- og passasjertransport i eierens næringsvirksomhet, refunderes differansen mellom full CO 2-avgift og redusert sats samt grunnavgift knyttet til godstransportdelen. Fordelingen mellom gods- og passasjertransport skjer etter samme forholdstall som den næringsdrivende kan benytte ved fradragsføringen av inngående merverdiavgift.

§ 3 første ledd skal lyde:

Søker som oppfyller vilkårene i § 1, kan søke om refusjon av innbetalt avgift. Søknaden sendes kvartalsvis til Tolldistriktssjefen i Trøndelag og Møre (Trondheim distriktstollsted) på fastsatt skjema innen 2 måneder etter utgangen av hvert kvartal.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen