Forskrift om mineralolje tilfartøy som driver godstransport

Forskrift

om endring av forskrift 10. juni 1991 nr. 369 om refusjon av avgift på mineralolje levert til bruk om bord i fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

CO 2-avgift og grunnavgift på mineralolje som er levert til bruk om bord i fartøy i innenriks sjøfart, refunderes i følgende tilfeller:

  1. For fartøy som er registrert i Norsk Skipsregister (NOR) i henhold til lov av 20. juli 1893 nr. 1 § 11, under type 0-4 eller som slepebåt under type 7A, og utelukkende brukes til godstransport i eierens næringsvirksomhet, refunderes differansen mellom full CO 2-avgift og redusert sats, samt grunnavgift.
  2. For fartøy som er registrert i NOR-registeret under type 5F eller 5I.5, og utelukkende brukes til gods- og passasjertransport i eierens næringsvirksomhet, refunderes differansen mellom full CO 2-avgift og redusert sats samt grunnavgift knyttet til godstransportdelen. Fordelingen mellom gods- og passasjertransport skjer etter samme forholdstall som den næringsdrivende kan benytte ved fradragsføringen av inngående merverdiavgift.

§ 3 første ledd skal lyde:

Søker som oppfyller vilkårene i § 1, kan søke om refusjon av innbetalt avgift. Søknaden sendes kvartalsvis til Tolldistriktssjefen i Trøndelag og Møre (Trondheim distriktstollsted) på fastsatt skjema innen 2 måneder etter utgangen av hvert kvartal.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen