Forskrift om mineraloljeavgift til fartøyer som driver fiske

Forskrift om endring av forskrift 10. november 1988 nr. 898 om refusjon av avgift på mineralolje til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

CO 2-avgift og grunnavgift på mineralolje levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, refunderes dersom båteier/ høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. CO 2-avgift og grunnavgift på mineralolje levert til bruk om bord i utenlandsk fiske- og fangstfartøy refunderes dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsmessig øyemed. Refusjonsordningen omfatter ikke lystfartøyer.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen