Forskrift om når skatteklagenemndas vedtak kan bringes inn for overprøving i Riksskattenemnda

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr. 5

Forskrift om når skatteklagenemndas vedtak kan bringes inn for overprøving i Riksskattenemnda

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr. 5

§ 1  Overprøving i Riksskattenemnda
Skattedirektoratet kan kreve at Riksskattenemnda overprøver vedtak truffet av skatteklagenemnda når det finnes grunn til det etter en vurdering av de hensyn som er nevnt i ligningsloven § 9-5 nr. 7 første punktum og
a) det er av allmenn interesse å få avklart en problemstilling,
b) spørsmålet saken reiser har stor prinsipiell betydning,
c) det er særlig behov for å sikre rettsenhet, eller
d) vedtaket er i strid med gjeldende rett til skattyters ugunst.  

§ 2 Informasjon om dekning av sakskostnader for Riksskattenemnda
 Skattedirektoratet skal samtidig som skattyter varsles om at et endringsspørsmål blir fremmet for Riksskattenemnda, gjøre skattyter oppmerksom på adgangen til å få dekket sakskostnader dersom en ligningsavgjørelse blir endret til hans gunst, jf. ligningsloven § 9-11 nr. 2, jf. nr. 4.

§ 3 Riksskattenemndas adgang til å henlegge en sak
Riksskattenemnda kan henlegge en sak når den finner at forutsetningene i § 1 ikke er til stede.

§ 4  Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen