Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om næringsmessig avgrensning - arbeidsgiveravgift

FORSKRIFT AV 29.12.1999 TIL UTFYLLING AV STORTINGETS VEDTAK AV 26.11.1999 OM FASTSETTING AV AVGIFTER M.V. TIL FOLKETRYGDEN FOR 2000 § 1 OM ARBEIDSGIVERAVGIFT

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 29.12.1999 med hjemmel i Stortingets vedtak av 26.11.1999 om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden for 2000 § 4 annet ledd

§ 1 Utfyllende bestemmelser til § 1 bokstav g nr. 6 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift

Bestemmelsen i § 1 bokstav g nr. 6 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift omfatter ikke reparasjon av fartøy som:

  • gjøres på verft hjemmehørende i Nordland, Troms eller Finnmark,
  • gjøres på fartøy som utelukkende drives på norsk sjøterritorium, eller
  • gjøres på fartøy som har et akutt behov for reparasjon.

§ 2 Utfyllende bestemmelser til § 1 bokstav g nr. 8 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift

Bestemmelsen i § 1 bokstav g nr. 8 i stortingsvedtaket om folketrygdavgift omfatter ikke lokale enheter (avdelingskontorer) av foretakene som nevnt i § 1 bokstav g nr. 8 i stortingsvedtaket, dersom avdelingskontoret i 1999 hadde 50 årsverk eller mindre og kun yter lokale tjenester. Kravet til regnskapsmessig skille i Stortingsvedtaket § 1 bokstav h må være oppfylt.

Et avdelingskontor anses å yte kun lokale tjenester dersom alle kundene knyttet til avdelingskontoret har adresse i samme fylke som avdelingskontoret eller i tilgrensende fylke.

Dersom noen av kundene knyttet til avdelingskontoret har adresse utenfor det geografiske området som nevnt i annet ledd, anses avdelingskontoret likevel å yte lokale tjenester dersom 90 prosent eller mer av avdelingskontorets inntekter kan knyttes til kunder med adresse i det geografiske området som nevnt i annet ledd.

Som avdelingskontors inntekter nevnt i tredje ledd, regnes:

  • for banker, finansieringsforetak og andre kredittinstitusjoner: rente- og provisjonsinntekter samt gebyrer,
  • for forsikringsselskaper: forfalt bruttopremie
  • for verdipapirforetak: kurtasje.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2000.

Til toppen