Forskrift om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 17.4.2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-13 nr. 3 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 50 tredje og fjerde ledd.

                                                          I
§ 1. Generelt om oppgaveplikten
     Offentlige myndigheter og innretninger mv. skal etter bestemmelsene i denne forskrift ukrevet levere oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er innberetningspliktig etter annen bestemmelse i ligningsloven kapittel 6.
     Offentlige myndigheter og innretninger mv. som administrerer offentlige registre over formuesobjekter skal ukrevet levere oppgaver med opplysninger fra registeret.
     Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler om oppgaveplikten, herunder hvilke
erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. eller formuesobjekter det skal gis oppgave over.

§ 2. Oppgavepliktens omfang
     Det skal gis en oppgave pr. mottaker for hver type erstatning, tilskudd,
bidrag, trygd, stønad mv. som er utbetalt i inntektsåret eller som etter skatteloven skal tidfestes til inntektsåret. Det skal gis en oppgave pr. person som pr. 1. januar i det året oppgaven gis, er eier av formuesobjekt, eller som var eier av slikt objekt i løpet av foregående år.

§ 3. Oppgavepliktens innhold
     Oppgaven skal inneholde:
1. Navn, adresse, fødselsnummer/d-nummer eller organisasjonsnummer og kommunenummer på den oppgaven gjelder. Der person/organisasjon som oppgaven gjelder er bosatt/lokalisert i utlandet skal adresseinformasjonen inneholde landkode for bostedsland. For personer som ikke har norsk fødselsnummer/d-nummer eller organisasjoner som ikke har norsk organisasjonsnummer skal oppgaven minimum inneholde fødselsdato eller et unikt ID-nummer som kan brukes i utveksling av kontrolloppgaver med utenlandske skattemyndigheter.
2. Navn, adresse og fødselsnummer/d-nummer eller organisasjonsnummer på den som gir oppgaven.
3. For erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. skal det oppgis
a. hvilken type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. oppgaven gjelder,
b. formålet med utbetalingen som nevnt i bokstav a, og
c. beløp som er utbetalt i eller som skal tidfestes til siste inntektsår.
4. For opplysninger fra offentlige registre over eiere av formuesobjekter kan Skattedirektoratet fastsette nærmere hvilke opplysninger som skal gis.

§ 4. Hvordan oppgavene skal gis
Oppgavene skal gis på maskinlesbart medium og i den form Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan fastsette følgeskriv som skal legges ved oversendelsen.

§ 5. Tid og sted for levering av oppgavene
Oppgavene skal leveres Skattedirektoratet innen 31. januar året etter
inntektsåret.

                                                          II
Denne forskrift trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret
2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen