Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 18. mars 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, § 21 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54b (forordning (EF) nr. 834/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 967/2008 og forordning (EU) nr. 517/2013), nr. 54ba (forordning (EF) nr. 889/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1254/2008, forordning (EF) nr. 710/2009, forordning (EF) nr. 271/2010, forordning (EU) nr. 344/2011, forordning (EU) nr. 426/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 203/2012, forordning (EU) nr. 505/2012, forordning (EU) nr. 392/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 1030/2013, forordning (EU) nr. 1364/2013, forordning (EU) nr. 354/2014, forordning (EU) nr. 836/2014, forordning (EU) nr. 1358/2014 og forordning (EU) 2016/673) og nr. 54bb (forordning (EF) nr. 1235/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 537/2009, forordning (EF) nr. 471/2010, forordning (EU) nr. 590/2011, forordning (EU) nr. 1084/2011, forordning (EU) nr. 1267/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 508/2012, forordning (EU) nr. 751/2012, forordning (EU) nr. 125/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 567/2013, forordning (EU) nr. 586/2013, forordning (EU) nr. 355/2014, forordning (EU) nr. 442/2014, forordning (EU) nr. 644/2014, forordning (EU) nr. 829/2014, forordning (EU) nr. 1287/2014, forordning (EU) 2015/131, forordning (EU) 2015/931, forordning (EU) 2015/1980, forordning (EU) 2015/2345, forordning (EU) 2016/459, forordning (EU) 2016/910 og forordning (EU) 2016/1330).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov