Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om omdannelse av Oslo Børs

Forskrift om omdannelse av Oslo Børs

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. §§ 10-1 tredje ledd og 10-2 fjerde ledd.

§ 1 Definisjoner

Med Oslo Børs menes i denne forskrift den selveiende institusjon Oslo Børs som er opprettet i medhold av lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs.

Med verdipapirbørsen menes i denne forskrift et nystiftet allmennaksjeselskap som overtar Oslo Børs´ eiendeler og forpliktelser i samsvar med børsloven av 17. november 2000 nr. 80 § 10-2, eller allmennaksjeselskap som er holdingselskap for slikt allmennaksjeselskap.

§ 2 Avvikling

Oslo Børs er under avvikling i perioden fra det tidspunkt børsens eiendeler og forpliktelser i samsvar med børsloven av 17. november 2000 nr. 80 § 10-2 er overført til verdipapirbørsen og til Oslo Børs er endelig avviklet.

Oslo Børs skal være endelig avviklet innen to år fra ikrafttredelsen av børsloven av 17. november 2000 nr. 80. Finansdepartementet kan dispensere fra dette kravet.

Mens Oslo Børs er under avvikling skal dens navn inneholde betegnelsen "under avvikling".

§ 3 Avviklingsstyre

Før Oslo Børs kommer under avvikling skal børsrådet velge et avviklingsstyre som under avviklingen skal ha de oppgaver som i henhold til børsloven av 17. juni 1988 nr. 57 ellers tilligger børsstyret og børsdirektøren.

§ 4 Børsvirksomhet under avvikling

Overføring av Oslo Børs´ eiendeler og forpliktelser skal skje under ett.

Reglene i børsloven av 17. juni 1988 nr. 57 kapittel 2 og kapittel 5 og § 6-1 gjelder for Oslo Børs mens den er under avvikling.

§ 5 Salg av aksjer

Aksjene utstedt av verdipapirbørsen skal selges i henhold til bestemmelsene i børsloven av 17. november 2000 nr. 80 § 10-2.

Prospektet skal godkjennes av børsstyret . Tildelingskriteriene skal på forhånd forelegges Finansdepartementet. Tildelingskriteriene ved dette salget skal bidra til at aksjene blir solgt til markedsmessig pris ved et offentlig salg.

§ 6 Salgsproveny

Når salget av aksjene utstedt av verdipapirbørsen er gjennomført skal salgssummen, med fradrag for kostnader i forbindelse med aksjesalget og avsetning til dekning av avviklingskostnader, overføres til staten innen en måned. Departementet kan i særlige tilfeller forlenge denne fristen. Departementet kan avgjøre hva som skal regnes som kostnader i forbindelse med aksjesalget, og hvor stor avsetningen til dekning av avviklingskostnadene skal være.

§ 7 Revidert avslutningsregnskap med mer

Før Oslo Børs endelig avvikles fremlegges revidert avslutningsregnskap for børsrådet for godkjennelse. Avslutningsregnskapet skal på forhånd forelegges Finansdepartementet.

Avviklingsstyret skal sørge for at selskapets oppbevaringspliktige regnskapsmateriale og bøker blir oppbevart på forsvarlig vis.

Når avslutningsregnskapet er godkjent skal det meldes til Enhetsregisteret at Oslo Børs er avviklet.

§ 8 Tilsyn mv.

Kredittilsynet fører tilsyn med omdannelse og avvikling av Oslo Børs, og kan gi pålegg om gjennomføringen av omdannelsen og avviklingen

§ 9 Departementets kompetanse

Finansdepartementet kan fatte enkeltvedtak til utfylling og gjennomføring av denne forskriften.

II

Denne forskrift trer i kraft 31. mars 2001.

Til toppen