Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om omdannelse av Verdipapirsentralen

Forskrift om omdannelse av Verdipapirsentralen

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 12-2 femte ledd.

I

§ 1Definisjoner

Med Verdipapirsentralen menes i denne forskrift den selveiende institusjonen Verdipapirsentralen som er opprettet i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral.

Med verdipapirregister menes i denne forskrift et nystiftet allmennaksjeselskap som overtar Verdipapirsentralenes eiendeler og forpliktelser i samsvar med verdipapirregisterloven § 12-2 annet ledd, eller allmennaksjeselskap som er holdingselskap for slikt allmennaksjeselskap.

§ 2Avvikling

Verdipapirsentralen er under avvikling i perioden fra det tidspunkt Verdipapirsentralens eiendeler og forpliktelser i samsvar med verdipapirregisterloven § 12-2 annet ledd er overført til verdipapirregisteret og til Verdipapirsentralen er endelig avviklet.

Verdipapirsentralen skal være endelig avviklet innen to år fra ikrafttredelsen av verdipapirregisterloven. Finansdepartementet kan gi dispensasjon fra dette kravet.

Mens Verdipapirsentralen er under avvikling skal dens navn inneholde betegnelsen ”under avvikling”.

§ 3Avviklingsstyre

Før Verdipapirsentralen kommer under avvikling skal representantskapet velge et avviklingsstyre som under avvikling skal ha de oppgaver som i henhold til lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral ellers tilligger styret og administrerende direktør i Verdipapirsentralen.

§ 4Verdipapirsentralen under avvikling

Overføring av Verdipapirsentralens eiendeler og forpliktelser som nevnt i verdipapirregisterloven § 12-2 annet ledd skal skje under ett.

§ 5Salg av aksjer

Aksjene utstedt av verdipapirregisteret skal selges i henhold til bestemmelsene i verdipapirregisterloven § 12-2 tredje ledd.

Prospektet skal godkjennes av avviklingsstyret i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-10. Tildelingskriteriene skal på forhånd forelegges Finansdepartementet. Tildelingskriteriene ved dette salget skal bidra til at aksjene blir solgt til markedsmessig pris ved offentlig salg.

§ 6Salgsproveny

Når salget av aksjene utstedt av verdipapirregisteret er gjennomført skal salgssummen, med fradrag for kostnader i forbindelse med aksjesalget og avsetning til dekning av avviklingskostnader, overføres i samsvar med verdipapirregisterloven § 12-2 tredje ledd innen en måned. Departementet kan i særlige tilfeller forlenge denne fristen. Departementet avgjør hva som skal regnes som kostnader i forbindelse med aksjesalget, og hvor stor avsetning til dekning av avviklingskostnadene skal være.

§ 7Revidert avslutningsregnskap med mer

Før Verdipapirsentralen endelig avvikles fremlegges revidert avslutningsregnskap for representantskapet for godkjennelse. Avslutningsregnskapet skal på forhånd forelegges Finansdepartementet. Avviklingsstyret skal sørge for at selskapets oppbevaringspliktige regnskapsmateriale og bøker blir oppbevart på forsvarlig vis.

Når avslutningsregnskapet er godkjent skal det meldes til Enhetsregisteret at Verdipapirsentralen er avviklet.

§ 8Tilsyn mv.

Kredittilsynet fører tilsyn med omdannelse og avvikling av Verdipapirsentralen, og kan gi pålegg om gjennomføringen av omdannelsen og avviklingen.

§ 9Departementets kompetanse

Finansdepartementet kan fatte enkeltvedtak til utfylling og gjennomføring av denne forskriften.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen