Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge

Fastsatt ved kgl.res. 24. april 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 26. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

Forskriften gjelder tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge som en virksomhet omsetter på EØS-markedet for første gang, i Norge, jf. vedlegg til forordning 2010/995/EU.

Se forskriften på lovdata.no