Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppgaveinnlevering

Forskrift 14. februar 2002 om endring av forskrift 2. februar 2001 nr. 103 om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende

Fastsatt av Finansdepartementet 14. februar 2002 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2, § 4-3 og § 4-5.

I forskrift 2. februar 2001 nr. 103 om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende gjøres følgende endringer:

I

§ 1 første ledd skal lyde:

"Næringsdrivendekanvelge å levere ligningsoppgaver i elektronisk form etter bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift."

§ 4 skal lyde:

" § 4. Signatur mv.

De elektronisk innleverte oppgavene skal anses underskrevet etter ligningsloven § 4-5 ved bruk av enten:

a. særskilt utdelt smartkort og personlig kode (digital signatur)

b. referansenummer og PIN-kode over Internett, eller

c. referansenummer og PIN-kode ved bruk av telefon (tastafon).

Referansenummer og PIN-kode som nevnt i første ledd bokstav b og c for næringsdrivende/revisor vil fremgå av tilsendt utskrift fra skatteetaten sammen med nøkkelopplysninger fra de innsendte oppgaver.

Når flere skjemaer rapporteres i samme elektroniske forsendelse, er det tilstrekkelig at selve forsendelsen signeres. Signaturen gjelder alle skjemaer i samme forsendelse. Dersom den næringsdrivende og revisor signerer samme forsendelse, gjelder revisors signatur kun for de skjemaer som revisor har plikt til å signere."

§ 5 skal lyde:

" § 5. Tid og sted for levering

Oppgavene skal leveres til den mottakssentral Skattedirektoratet bestemmer. Oppgavene anses levert ved loggføring i mottakssentralen. Straks oppgavene er loggført skal mottakssentralen sende avsender elektronisk kvittering med loggføringstidspunktet.

Ved bruk av PIN-kode etter § 4 første ledd bokstav b og c anses oppgavene levert på loggføringstidspunktet dersom signatur er kommet frem til mottakssentralen innen 3 uker etter at oppgavene er mottatt i mottakssentralen."

§ 7 skal lyde:

" § 7. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks."

II

Endringene under punkt I trer i kraft straks.

Til toppen