Forskrift om opphevelse av forskrift 11. desember 1981 nr. 8966 om sikkerhetsstillelse ved betinget fritak for skatt

Fastsatt ved kgl. res. 14. desember 2007 med hjemmel skatteloven av 18. august 1911 nr. 8 § 45, lov 14. desember 1962 nr. 1 om skattefrie fondsavsetninger § 12 og distriktsskatteloven av 19. juni 1969 nr. 72 § 4. Fremmet av Finansdepartementet.

                                                             I

Forskrift 11. desember 1981 nr. 8966 om sikkerhetsstillelse ved betinget fritak for skatt oppheves.

                                                           II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen