Forskrift om opphevelse av forskrift 14. januar 1983 nr. 19 om sikkerhetsstillelse for skatter ved avsetning av gevinst etter skatteloven og ved fondsavsetninger etter distriktsskatteloven.

Fastsatt ved kgl. res. 14. desember 2007 med hjemmel i skatteloven av 18. august 1911 nr. 8 § 45 fjortende ledd og distriktsskatteloven av 19. juni 1969 nr. 72 § 4 nr. 1 og § 9 nr. 2. Fremmet av Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl. res. 14. desember 2007 med hjemmel i skatteloven av 18. august 1911 nr. 8 § 45 fjortende ledd og distriktsskatteloven av 19. juni 1969 nr. 72 § 4 nr. 1 og § 9 nr. 2. Fremmet av Finansdepartementet.

                                                           I

Forskrift 14. januar 1983 nr. 19 om sikkerhetsstillelse for skatter ved avsetning av gevinst etter skatteloven og ved fondsavsetninger etter distriktsskatteloven oppheves.

                                                          II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen