Forskrift om opphevelse av forskrift 23. desember 1983 nr. 1844 om overgangsbestemmelser ved ligningslovens iverksettelse.

Fastsatt ved kgl. res. 12. desember 2008 med hjemmel i ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 § 13-2 og lov av 13. juni 1980 nr. 25 om endringer i andre lover, avsnitt II. Fremmet av Finansdepartementet.

I


Forskrift 23. desember 1984 nr. 1844 om overgangsbestemmelser ved ligningslovens iverksettelse oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen