Forskrift om opphevelse av forskrift 23. desember 1983 nr. 1840 om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-2 nr. 4 bokstav a. Fremmet av Finansdepartementet.

                                                        I

Forskrift 23. desember 1983 nr. 1840 om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift m.v. oppheves.


                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen