Forskrift om opphevelse av forskrift 30. desember 1983 nr. 1980 om oppdragsgivers og oppdragtakers opplysningsplikt

Fastsatt av Finansdepartementet 28. mai 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 jf. § 6-10

                                                             I
Forskrift 30. desember 1983 nr. 1980 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt oppheves.

                                                            II
Forskriften trer i kraft 1. september 2008.

Tilhørende lov

Til toppen