Forskrift om opphevelse og endring av forskrifter som erstattes av Finansdepartementets samleforskrift til skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 5, § 12 jf. § 29, § 33 og § 34, § 13, § 27, § 31, § 42, § 46, § 48 og § 56, lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) § 46 og § 47, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 75, lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer § 7, lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster § 7 og § 8, lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning, lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2, § 5-3 og § 5-4, lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 11 og § 12, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-4 og § 24-6.

I

Følgende forskrifter oppheves:


1. Forskrift 29. juni 1956 nr. 2 om fritaking for forskuddstrekk i lønn til regulativlønt personale ved de utenrikske stasjoner og om fullmakt til å fastsette særlige minstegrenser for trekkplikt.

2. Forskrift 23. februar 1977 nr. 1 om fastsetting av forhåndsskatt for etterskuddspliktige som kommer inn under lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster.

3. Forskrift 18. juni 1987 nr. 510 om renter ved for sen betaling ved innrømmet tollkreditt.

4. Forskrift 6. mai 1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk.

5. Forskrift 28. februar 1997 nr. 197 om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og trygdeavgift for personer og selskaper som skal svare skatt til Svalbard.

6. Forskrift 18. juni 1997 nr. 608 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på billighetsgrunnlag.

7. Forskrift 18. juni 1997 nr. 609 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om betalingsordning og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på innfordringsgrunnlag.

8. Forskrift 18. juni 1997 nr. 610 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om utgiftsføring av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter.

9. Forskrift 27. august 1998 nr. 851 om betaling av petroleumsskatt.

10. Forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

11. Forskrift 30. juni 1999 nr. 764 om visse godtgjørelser det skal gjennomføres forskuddstrekk i og begrensninger i plikten til å gjennomføre forskuddstrekk i visse godtgjørelser utenfor tjenesteforhold.

12. Forskrift 13. februar 2001 nr. 128 om ikrafttredelse av forskrift av 8. november 2000 nr. 1102 om endring i forskrift av 8. november 2000 nr. 1101 om innbetalingsordningen for skatt.

13. Forskrift 27. august 2001 nr 997 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt § 12, § 33, § 46 og § 48.

14. Forskrift 3. desember 2002 nr. 1352 om påleggstrekk.

15. Forskrift 15. desember 2006 nr. 1447 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 3.

16. Forskrift 18. desember 2007 nr. 1588 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt § 48 nr. 1 annet og tredje punktum.

17. Delegering 21. desember 2007 nr. 1613 av myndighet til Skattedirektoratet etter forskrift om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. § 8 nr. 1.

II

Følgende forskrifter endres:


1. I forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. gjøres følgende endringer:
 
§ 2 overskriften skal lyde:
Melding om terminskatt
 
§ 2 første ledd tredje og fjerde punktum oppheves.

§ 3 til og med § 13 oppheves


2. I forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv. gjøres følgende endringer:

§§ 4-1 og 4-2 oppheves.

§ 4-3 og § 4-4 blir § 4-1 og § 4-2.


3. I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:
 
Hjemmelshenvisning til lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 56 nr. 3 endres til lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 5-4 fjerde ledd og 5-6 tredje ledd.

§ 5-20-9 første ledd skal lyde:
Selskapet skal foreta årlig skattetrekk til dekning av forsikringstakerens inntektsskat av skattepliktig årsavkastning i det foregående år, jf. skattebetalingsloven § 5-4 og § 5-6. Krav om skattetrekk gjelder inntil ny foreholdsordre er gitt.

§ 5-20-10 skal lyde
Skattetrekket skal beregnes etter bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-5 fjerde ledd.

§ 5-20-14 oppheves.


4. I forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:
Denne forskrift gjelder for beregning av arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen).

§ 4 skal lyde:
 Statsforvaltningen er unntatt fra å gi oppgave over beregnet arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren. Istedet gjennomføres forenklet oppgjør ved at beregnet avgift i rapport til statsregnskapet føres til utgift i samme måned som lønn og godtgjørelse er utbetalt til arbeidstaker. Samtidig skal arbeidsgiveravgiften bokføres som inntekt under folketrygdens kapittel i rapporten til statsregnskapet.
 Første ledd gjelder ikke for de deler av statsforvaltningen som er omtalt i § 1 andre ledd b. Disse deler av statsforvaltningen skal gi oppgave over beregnet arbeidsgiveravgift etter § 2 til skatteoppkreveren for den kommune hvor hovedkontoret ligger etter de ordinære regler for oppgjør av arbeidsgiveravgift.

5. I forskrift 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om ligningsmyndigheter for Svalbard.

§ 2 oppheves.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009.

Tilhørende lov

Til toppen