Forskrift om oppheving av forskrift 12. september 2013 nr. 1072 om overtredelsesgebyr ved manglende føring og oppbevaring av personalliste

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-9 nr. 6.

I

Forskrift 12. september 2013 nr. 1072 om overtredelsesgebyr ved manglende føring og oppbevaring av personalliste oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.