Forskrift om oppheving av forskrift 17. november 1983 nr. 1678 om særfradrag i inntekten for liten skatteevne

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt § 78.

                                                            I

Forskrift av 17. november 1983 nr. 1678 om særfradrag i inntekten for liten skatteevne oppheves som bortfalt på grunn av tidligere lovgivning.

                                                           II

Forskriften om oppheving trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen