Forskrift om oppheving av forskrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2008 med hjemmel i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll, tolltariffens innledende bestemmelser og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

I

Følgende forskrifter oppheves:

- Forskrift 8. november 1972 nr. 4 om tollfritak for visse varer som innføres av grenseboere
- Forskrift 12. desember 1975 nr. 1 om toll- og avgiftsfritak for visse gavesendinger som føres inn til bruk for vedkommende selv eller dennes familie
- Forskrifter 17. mars 1977 nr. 1 om tollfritak i forbindelse med norsk industriproduksjon under F-16 programmet
- Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 om fastsettelse av varers tollverdi
- Forskrift 21. desember 1982 nr. 1809 om tollfrihet for brukt lystfartøy som føres inn ved eierens flytting til Norge
- Forskrift 6. september 1995 nr. 785 om toll- og avgiftsfri innførsel av arvegods
- Forskrift 13. mars 1996 nr. 266 om frisoner og frihavner
- Forskrift 20. februar 1998 nr. 158 om varers opprinnelse mv ved bruk av tollpreferansesystemet for utviklingsland (Generalized System of Preferences – GSP)
- Forskrift 20. januar 1999 nr. 27 om bearbeiding av ufortollede landbruksvarer
- Forskrift 24. august 1999 nr. 959 om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel
- Forskrift 10. januar 2003 nr 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods
- Forskrift 10. februar 2004 nr. 394 om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk
- Forskrift 27. april 2004 nr. 668 om Tollvesenets adgang til å gi bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff
- Forskrift 13. desember 2004 nr. 1702 om preferensielle opprinnelsesregler

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Tilhørende lov

Til toppen