Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om opplysninger i prospekter

Forskrift om opplysninger i prospekter

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005, jf. lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 5-13 første og annet ledd.

Kapittel 1 EØS-prospekt

§ 1 Utforming av EØS-prospekt mv.
EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-prospekt skal inneholde opplysninger som kreves etter forordning nr. 809/2004, jf. første ledd.

Kapittel 2 Registreringsprospekt

§ 2 Opplysninger i registreringsprospekt
Prospekt som skal registreres etter verdipapirhandelloven § 5-10 (registreringsprospekt) skal inneholde opplysninger om fremgangsmåten for fastsettelsen av pris og antall verdipapirer som tilbys eller en maksimumspris. Slike opplysninger kan likevel utelates dersom investorene gis rett til å trekke tilbake eventuelle aksepter innen en fastsatt frist etter offentliggjøring av prisen. Fristen kan ikke settes kortere enn to dager.

Registreringsprospekt skal minst inneholde følgende opplysninger:

a. Opplysninger om hvem som har utarbeidet prospekt

Det skal angis navn, organisasjonsnummer eller fødselsdato, og eventuelt stilling på de som er ansvarlig for prospektet.

b. Opplysninger om tilbyder, herunder:

 1. navn, forretningskontor, organisasjonsnummer
 2. rettslig organisering, stiftelsesdato
 3. formål og hovedvirksomhet
 4. egenkapitalen
 5. reglene for konvertering, bytte eller tegning av konvertible obligasjoner, ombyttelige obligasjoner og obligasjoner med kjøpsrett
 6. fullmakter til kapitalforhøyelse eller tilbakekjøp av egne aksjer
 7. siste årsregnskap og delårsregnskap offentliggjort etter avslutningen av foregående regnskapsår
 8. proforma tall for siste avlagte delårsperiode og siste regnskapsår dersom tilbyder er fusjonert, fisjonert, har ervervet virksomhet av tilsvarende størrelse som tilbyder eller avhendet eller avviklet den vesentligste del av sin virksomhet etter avslutningen av foregående regnskapsår, og slik informasjon er vesentlig for forståelsen av den fremtidige virksomheten
 9. vesentlige forhold av betydning for tilbyders virksomhet som har inntruffet etter avslutningen av foregående regnskapsår
 10. tilbyders administrasjon, ledelse og kontrollorgan (angitt ved navn, adresse og stilling) dersom det tilbys aksjer utstedt av tilbyder eller søkes om notering av slike

c. Opplysninger om tilbudet/verdipapirene, herunder:

 1. art og antall
 2. rettigheter knyttet til verdipapirene
 3. kildeskatt på utbytte
 4. fra hvilken dato verdipapirene gir rett til utbytte
 5. akseptfrist
 6. garantister
 7. begrensninger i verdipapirenes omsettelighet, herunder hvilke markeder de kan omsettes i
 8. oppgjørssentral (bank)
 9. oppgjørsfrist
 10. om verdipapirene skal registreres i et verdipapirregister og hvem som skal være kontofører for utsteder

Når tilbud om tegning eller kjøp gjelder verdipapirer garantert av en eller flere juridiske personer, skal opplysninger som nevnt i bokstav b også gis når det gjelder garantistene. Det samme gjelder for utsteder når utstederen av aksjer eller obligasjoner er en annen enn tilbyderen av obligasjoner eller kjøpsretter.

Ved tilbud om tegning eller kjøp av konvertible obligasjoner, ombyttelige obligasjoner, obligasjoner med kjøpsrett, eller kjøpsretter, skal det gis opplysninger om hvilken aksje- eller obligasjonstype de gir rett til, samt vilkårene for konvertering, bytte eller tegning.

På prospektets forside skal det angis at prospektet av notoritetshensyn er registrert hos Foretaksregisteret, men at prospektmyndigheten eller andre offentlige myndigheter ikke har foretatt noen form for kontroll av prospektet.

Kapittel 3 Ikrafttredelse

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2006.

Til toppen