Forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene

Fastsatt av Finansdepartementet 28. august 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-1 tredje ledd fjerde punktum.

§ 1. Medlemmer og varamedlemmer i skatteutvalgene
Fylkestingene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til skatteutvalget for regionen. Ligningsloven §§ 2-5 og 2-8 gjelder tilsvarende.
Skattedirektoratet fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer det enkelte fylkesting skal oppnevne.

§ 2. Leder og nestleder
Hvert skatteutvalg skal ha en leder og en nestleder.
Skatteutvalgets leder oppnevnes av fylkestinget i det fylket hvor skattekontorets regionledelse har sitt sete.
Det går på rundgang mellom de øvrige fylkestingene i regionen å oppnevne nestlederen av skatteutvalget. Skattedirektoratet bestemmer hvordan denne rulleringen skal skje.

§ 3. Organisering av skatteutvalgene i avdeling
Skatteutvalget organiseres i avdelinger som består av tre medlemmer. Lederen for skatteutvalget organiserer skatteutvalget i avdelinger i samarbeid med skattekontoret.
Skattekontoret fordeler saker mellom avdelingene.

§ 4. Skatteutvalgets avgjørelser
Skatteutvalgets avdelinger avgjør saker skriftlig eller i fulltallig møte. Avgjørelser treffes med simpelt flertall.

§ 5. Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 1. januar 2009. Første gangs oppnevning av skatteutvalgene gjelder frem t.o.m. fylkestingsvalget 2011.

Tilhørende lov

Til toppen