Forskrift om oppnevning, sammensetning og organisering av skatteklagenemndene

Fastsatt av Finansdepartementet 7. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-2 nr. 3

 

Fastsatt av Finansdepartementet 7. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-2 nr. 3

§ 1 Antall medlemmer og varamedlemmer i skatteklagenemndene
Skattedirektoratet fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal oppnevnes for hver skatteklagenemnd.
Fylkestingene oppnevner det antall medlemmer og varamedlemmer til skatteklagenemnda som samsvarer med fylkets forholdsmessige andel av befolkningen i regionen.

§ 2 Nemndas leder og nestleder
Skatteklagenemnda skal ha en leder og en nestleder. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær.
Nemndas leder utnevnes av fylkestinget i det fylket hvor skattekontorets regionledelse har sitt sete.
Det går på rundgang mellom de øvrige fylkestingene i regionen å oppnevne nemndas nestleder. Skattedirektoratet bestemmer hvordan rulleringen mellom fylkestingene skal gjennomføres.

§ 3 Sammensetning og krav til kompetanse
Skatteklagenemnda skal være sammensatt slik at minst to tredjedeler av nemndas medlemmer har formell utdanning innen fagområdene regnskap, økonomi eller jus og yrkeserfaring som omfatter minst ett av disse områdene.
Skattedirektoratet kan gi retningslinjer om hvilke utdanningskrav som skal stilles etter første ledd.  
Lederen og nestlederen skal oppfylle kravene for å være tingrettsdommer i domstolloven § 54. 
Varamedlemmene skal oppnevnes i samsvar med kompetansekravet i første ledd.

§ 4 Organisering av nemnda i avdeling
Nemndas leder organiserer nemnda i avdelinger i samarbeid med skattekontoret. Det kan opprettes særskilte avdelinger for behandling av bestemte skattytergrupper eller sakstyper.
Skattekontoret fordeler saker mellom avdelingene.
Avdelingene skal være sammensatt i samsvar med kompetansekravet i § 3 første ledd. Nemndas leder kan i særlige tilfeller beslutte at kompetansekravet i § 3 første ledd skal fravikes.

§ 5  Behandling i utvidet avdeling
Nemndas leder organiserer behandling av saker i utvidet avdeling etter ligningsloven § 3-10 nr. 2 i samarbeid med skattekontoret.

§ 6  Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen