Forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven

Forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven

Sosialtjenesteloven § 9-10a om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak etter barnevernloven trer i kraft 1. januar 2006, jf. endringslov 17. juni 2005 nr. 65. § 9-10a innebærer at rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak etter barnevernloven fortsatt skal skje for tingretten, men med en begrenset adgang til anke til lagmannsretten. Det er innført en silingsregel som innebærer at anke til lagmannsretten bare kan skje unntaksvis.

Bestemmelsen lyder:

§ 9-10a.Overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester.

Nemndas vedtak etter lov om barneverntjenester kan bringes inn for tingretten av den private part eller kommunen. Kommunen er part i saken. Lov om barneverntjenester § 6-3 annet ledd gjelder tilsvarende for et barns rett til å reise søksmål.

Anke over tingrettens dom kan ikke fremmes uten lagmannsrettens samtykke. Samtykke kan bare gis når

a) anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak,

b) det er grunn til å behandle saken på ny fordi det er framkommet nye opplysninger,

c) det er vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling, eller

d) dommen går ut på tvang som ikke er vedtatt av fylkesnemnda.

Tingretten og lagmannsretten settes med to meddommere, hvorav en lek og en fagkyndig. I særlige tilfeller kan tingretten settes med to fagdommere og tre meddommere, hvorav en eller to skal være fagkyndige.

§ 9-10 tredje, femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.


Ved kgl.res. 21. desember 2005 er det i medhold av ovennevnte endringslov del VI fastsatt forskrift om overgangsbestemmelser til § 9-10a. Forskriften lyder:

§ 1 Overprøving av fylkesnemndas vedtak i barnevernsaker
Ny § 9-10a i lov om sosiale tjenester skal gjelde for saker som bringes inn for tingretten etter lovens ikrafttredelse. Ny § 9-10a annet ledd skal også gjelde for anke over dommer som er avsagt etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at ovennevnte forskrift også fastsetter overgangsbestemmelser til endring som er foretatt i barnevernloven § 4-20 bokstav d og ny § 1 annet ledd i adopsjonsloven, jf. forskriften § 2. Lovendringen innebærer en forenkling av saker om adopsjon som gjennomføres med hjemmel i barnevernloven. Endringen går ut på en avvikling av dagens tosporede system slik at disse sakene etter ikrafttredelsen kun skal undergis realitetsbehandling i fylkesnemnda. Av forskriften § 2 fremgår at ny § 4-20 bokstav d i barnevernloven og § 1 annet ledd i adopsjonsloven skal gjelde for behandling av saker om samtykke til adopsjon som bringes inn for fylkesnemnda etter lovens ikrafttredelse. Er saken brakt inn for fylkesnemnda før lovens ikrafttredelse, skal ny § 4-20 bokstav d og ny § 1 annet ledd i adopsjonsloven likevel gjelde dersom forhandlingsmøtet i fylkesnemnda ikke allerede er påbegynt. Ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak skal de regler som gjaldt da fylkesnemnda behandlet saken anvendes. Det er sendt ut eget informasjonsbrev, datert 22. desember 2005, om endringene i barnevernloven § 4-20 til bl.a. alle landets kommuner og fylkesnemnder.