Forskrift om overgangsbestemmelser ved iverksettelse av ny organisering av ligningsmyndighetene 1. januar 2008

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum.

Forskrift om overgangsbestemmelser ved iverksettelse av ny organisering av ligningsmyndighetene 1. januar 2008 

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum.

§ 1 Skattekontorets myndighet i klage- og endringssaker etter ligningsloven kapittel 9
Klage- og endringssaker etter ligningsloven kapittel 9 som ligningskontoret eller ligningsnemnda ikke har avsluttet før 1. januar 2008, behandles av skattekontoret.

§ 2 Skatteklagenemndas og Riksskattenemndas myndighet i klagesaker, jf. ligningsloven § 9-2
Skatteklagenemnda behandler klager over ligningskontorets og ligningsnemndas vedtak i endringssak som ikke er avsluttet før 1. januar 2008. Skatteklagenemnda behandler klager over overligningsnemndas vedtak i endringssak som ikke er avsluttet før 1. januar 2008 når dette på noe punkt har ført til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag.
Skattyter kan klage til skatteklagenemnda over vedtak fattet av ligningskontoret og ligningsnemnda. Skattyter kan klage til skatteklagenemnda over overligningsnemndas vedtak dersom det på noe punkt fører til økt skatte- og avgiftsgrunnlag.
Riksskattenemnda behandler klager over fylkesskattenemndas vedtak som ikke er avsluttet før 1. januar 2008 når dette på noe punkt har ført til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag. Skattyter kan klage til Riksskattenemnda over vedtak fattet av fylkesskattenemnda når det på noe punkt fører til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag.

§ 3 Skatteklagenemndas og Riksskattenemndas myndighet i endringssaker, jf. ligningsloven § 9-5
Endringssaker etter ligningsloven § 9-5 nr. 3 som ikke er avsluttet før 1. januar 2008, behandles av skatteklagenemnda. Skattekontoret kan kreve at vedtak som er truffet av ligningskontoret eller ligningsnemnda i endringssak overprøves av skatteklagenemnda.
Endringssaker etter ligningsloven § 9-5 nr. 4 og 5 som ikke er avsluttet før 1. januar 2008, behandles av Riksskattenemnda etter ligningsloven § 9-5 nr. 5. Skattedirektoratet kan kreve at vedtak som er fattet av overligningsnemnda og fylkesskattenemnda overprøves av Riksskattenemnda etter reglene i ligningsloven § 9-5 nr. 5.
 
§ 4 Ettårsfristen i ligningsloven § 9-2 nr. 9
Ettårsfristen i ligningsloven § 9-2 nr. 9 får anvendelse for klager over ligningen for inntektsåret 2006 og tidligere inntektsår, samt for klage over vedtak i endringssaker, når disse innkommer etter 31. desember 2007. Fristen regnes fra ligningen ble lagt ut, eller vedtak i endringssak ble truffet.


§ 5 Manglende varsel om endringssak 
Dersom det ikke er sendt pliktig varsel etter ligningsloven § 9-7 for vedtak fattet før 1. januar 2008, kan skattyter ved klage bringe likningskontorets eller ligningsnemndas vedtak inn for skattekontoret. Vedtak truffet av overligningsnemnda eller fylkesskattenemnda, kan bringes inn for skatteklagenemnda.

§ 6  Krav om dekning av sakskostnader
Krav om dekning av sakskostnader for overligningsnemnda eller fylkesskattenemnda som ikke er avsluttet før 1. januar 2008, sluttføres av skattekontoret.
Klage over overligningsnemndas eller fylkesskattenemndas vedtak om dekning av sakskostnader som ikke er avsluttet før 1. januar 2008, sluttføres av skatteklagenemnda. Det samme gjelder klage over avgjørelse etter første ledd.

§ 7 Kompetanse til å avgjøre endringsspørsmål som følger av eller forutsettes i en domstolsavgjørelse
Endringsspørsmål som følger av, eller forutsettes i, en domstolsavgjørelse for inntektsårene 2006 eller tidligere avgjøres av skattekontoret.

§ 8 Klage over gebyr ved for sent eller ikke innleverte oppgaver
Skattekontoret behandler klager over gebyr ilagt av skatteoppkreveren etter ligningsloven 10-8 nr. 3 som ikke er avsluttet før 1. januar 2008. Skattedirektoratet behandler klager over gebyr ilagt av ligningsmyndighet etter ligningsloven § 10-8 nr. 3 som ikke er avsluttet før 1. januar 2008.
Den skatteklagenemnd som departementet bestemmer behandler klage over gebyr ilagt av Skattedirektoratet etter ligningsloven § 10-8 nr. 5 som ikke er avsluttet før 1. januar 2008.

§ 9  Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen