Forskrift om overgangsregler til forsikringsloven

Forskrift om overgangsregler til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 17-1 første ledd og 17-2 første ledd.

§ 1.Overgangsregler for livsforsikringsselskaper
Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) kapitlene 7 og 8 med tilhørende forskrifter gjelder for livsforsikringsselskaper frem til 1. januar 2008. Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) kapittel 9 med tilhørende forskrifter gjelder fra 1. januar 2008.

§ 2. Overgangsregler for pensjonskasser
Private og kommunale pensjonskasser som driver virksomhet som regnes som livsforsikring, skal frem til 1. januar 2008 drive virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond. Forsikringsloven kapittel 7 med tilhørende forskrifter gjelder fra 1. januar 2008.

For pensjonskasser som driver virksomhet på det tidspunkt forsikringsloven trer i kraft, gjelder likevel følgende:

  1. En pensjonskasse som har søkt tillatelse etter forsikringsloven § 7-3 senest 1. desember 2007, kan inntil søknaden er avgjort fortsette den virksomhet pensjonskassen hadde adgang til å drive da forsikringsloven trådte i kraft. Overholdes ikke fristen eller avslås søknaden, skal pensjonskassen avvikles etter ellers gjeldende regler.
  2. Minstekravet til grunnkapitalen i en pensjonskasse i forsikringsloven § 7-5 skal være oppfylt senest 1. januar 2009.

Pensjonskasser skal senest 1. januar 2010 ha oppfylt minstekravet til solvensmarginkapitalen i en pensjonskasse i forsikringsloven § 7-9 første ledd med tilhørende forskrift. Pensjonskassene skal også senest 1. januar 2010 ha oppfylt de krav og grenser for en pensjonskasses investeringer i foretak eller annen arbeidsgiver som har pensjonsordning i pensjonskassen, som følger av forsikringsloven § 7-10 med tilhørende forskift om kapitalforvaltning.

§ 3. Overgangsregler for skadeforsikringsselskapenes garantiordning
Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 gjelder inntil lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapittel 2 A er satt i kraft.

§ 4.Underdekning i kommunal pensjonskasse
En kommunal pensjonskasse som har forsikringsteknisk underdekning med opptrappingsplan godkjent av Kredittilsynet, kan videreføre underdekningen med oppbygging av manglende avsetninger i samsvar med godkjent plan. Utløper opptrappingsplanen etter 1. januar 2011, kan en underdekning bare videreføres i samsvar med ny opptrappingsplan godkjent etter ellers gjeldende regler.

§ 5.Forskrifter til forsikringsloven
Særlige overgangsregler til bestemmelsene i forskrift 30. juni 2006 til forsikringsloven (livsforsikring mv.) fastsettes i forskriften.

§ 6.Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

Til toppen