Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overgangsregler til forsikringsloven

Forskrift om overgangsregler til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 17-1 første ledd og 17-2 første ledd.

§ 1.Overgangsregler for livsforsikringsselskaper
Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) kapitlene 7 og 8 med tilhørende forskrifter gjelder for livsforsikringsselskaper frem til 1. januar 2008. Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) kapittel 9 med tilhørende forskrifter gjelder fra 1. januar 2008.

§ 2. Overgangsregler for pensjonskasser
Private og kommunale pensjonskasser som driver virksomhet som regnes som livsforsikring, skal frem til 1. januar 2008 drive virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond. Forsikringsloven kapittel 7 med tilhørende forskrifter gjelder fra 1. januar 2008.

For pensjonskasser som driver virksomhet på det tidspunkt forsikringsloven trer i kraft, gjelder likevel følgende:

  1. En pensjonskasse som har søkt tillatelse etter forsikringsloven § 7-3 senest 1. desember 2007, kan inntil søknaden er avgjort fortsette den virksomhet pensjonskassen hadde adgang til å drive da forsikringsloven trådte i kraft. Overholdes ikke fristen eller avslås søknaden, skal pensjonskassen avvikles etter ellers gjeldende regler.
  2. Minstekravet til grunnkapitalen i en pensjonskasse i forsikringsloven § 7-5 skal være oppfylt senest 1. januar 2009.

Pensjonskasser skal senest 1. januar 2010 ha oppfylt minstekravet til solvensmarginkapitalen i en pensjonskasse i forsikringsloven § 7-9 første ledd med tilhørende forskrift. Pensjonskassene skal også senest 1. januar 2010 ha oppfylt de krav og grenser for en pensjonskasses investeringer i foretak eller annen arbeidsgiver som har pensjonsordning i pensjonskassen, som følger av forsikringsloven § 7-10 med tilhørende forskift om kapitalforvaltning.

§ 3. Overgangsregler for skadeforsikringsselskapenes garantiordning
Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 gjelder inntil lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapittel 2 A er satt i kraft.

§ 4.Underdekning i kommunal pensjonskasse
En kommunal pensjonskasse som har forsikringsteknisk underdekning med opptrappingsplan godkjent av Kredittilsynet, kan videreføre underdekningen med oppbygging av manglende avsetninger i samsvar med godkjent plan. Utløper opptrappingsplanen etter 1. januar 2011, kan en underdekning bare videreføres i samsvar med ny opptrappingsplan godkjent etter ellers gjeldende regler.

§ 5.Forskrifter til forsikringsloven
Særlige overgangsregler til bestemmelsene i forskrift 30. juni 2006 til forsikringsloven (livsforsikring mv.) fastsettes i forskriften.

§ 6.Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

Til toppen