Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling del II første og annet ledd, jf. Kronprinsregentens resolusjon 29. juni 2007 nr. 755.

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling del II første og annet ledd, jf. Kronprinsregentens resolusjon 29. juni 2007 nr. 755.

I

§ 1
Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling trer i kraft 1. januar 2008, med følgende unntak:
a) § 4-4 første og annet ledd og § 6-2 første ledd annet punktum trer i kraft tre år etter lovens ikrafttredelse.
b) § 4-6 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
c) For advokater som driver eiendomsmegling, jf. loven § 2-1 første ledd nummer 2,
trer § 5-1 i kraft to år etter lovens ikrafttredelse. I overgangsperioden får lov 16. juni
1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-6 fjerde ledd tilsvarende anvendelse.
d) For personer som er ansatt hos eller har tilsvarende tilknytning til et foretak eller advokat som driver eiendomsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-1, men ikke har eiendomsmeglerbrev, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2, eller tillatelse etter § 5, trer eiendomsmeglingsloven § 5-2 i kraft to år etter lovens ikrafttredelse.

§ 2
Eiendomsmeglingsforetak som etter dispensasjon fra Kredittilsynet driver slik virksomhet som omtalt i eiendomsmeglingsforskriften § 5-1 annet ledd bokstav b, kan uten hinder av loven § 5-1 første ledd drive slik virksomhet i opptil ett år fra lovens ikrafttredelse.

§ 3
Foretak med bevilling til å drive eiendomsmegling etter lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-1 første ledd og banker med bevilling til å drive eiendomsmegling etter samme lov § 2-1 annet ledd kan drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten å søke om tillatelse til å drive eiendomsmegling etter lov 29. juni nr. 73 § 2-1 i inntil to år etter lovens ikrafttredelse.

§ 4
(1) For boligbyggelag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag, som driver eiendomsmegling trer eiendomsmeglingsloven § 2-1 i kraft ett år etter lovens ikrafttredelse. Boligbyggelag uten tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 2-1 kan i denne periode kun medvirke til omsetning av andeler i tilknyttede borettslag der boligbyggelaget er forretningsfører.
(2) For boligbyggelag som driver eiendomsmegling trer eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd i kraft tre år etter lovens ikrafttredelse. Dersom boligbyggelaget ikke har en fagansvarlig, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd, kan tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 2-1 begrenses til å gjelde medvirkning til omsetning av andeler i tilknyttede borettslag der boligbyggelaget er forretningsfører.
 
§ 5
(1) Personer uten eiendomsmeglerbrev, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2, kan etter søknad til Kredittilsynet gis tillatelse til å være ansvarlig megler, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-2, dersom vedkommende på søknadstidspunktet:
a) har minst tre års praktisk erfaring med eiendomsmegling, hvorav minst to år er opparbeidet de siste fem år før lovens ikrafttredelse,
b) har bestått prøve godkjent av Kredittilsynet,
c) oppfyller kravene i eiendomsmeglingsloven § 4-2 første ledd nr 1, 4 og 5, og
d) framlegger politiattest, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2 annet ledd.
(2) Eiendomsmeglingsloven § 4-2 sjette ledd, § 4-6, § 6-1 annet ledd, § 8-1 og § 8-4 gjelder tilsvarende for personer med tillatelse etter første ledd.
(3) Kredittilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om at minst to års praktisk erfaring med eiendomsmegling skal være opparbeidet de siste fem år før lovens ikrafttredelse.
(4) Søknad etter første ledd må fremmes innen fem år etter eiendomsmeglingslovens ikrafttredelse.
(5) Personer med tillatelse etter første ledd kan benytte tittelen ”megler”, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-5 annet ledd.

§ 6
Praktisk erfaring som er opparbeidet før bestått eiendomsmeglereksamen, der søkeren har påbegynt studiet før lovens ikrafttredelse, godtas uten hinder av eiendomsmeglingsloven § 4-2 første ledd nr. 3.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Les hele forskriften her

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen