Forskrift om overgangsregler til lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. av 14. mars 2008 nr. 6

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008 med hjemmel i lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. av 14. mars 2008 nr. 6 romertall IX annet ledd.

§1.
Frem til 1. juli 2009 kan forsikringsmeglingsforetak uten hinder av forsikringsformidlingsloven § 5-2 a og forsikringsloven § 6-9 motta provisjon eller annen godtgjørelse for forsikringsmegling på grunnlag av avtaler om forsikringsmegling som er inngått før 1. juli 2008.

§ 2.
Denne forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen