Forskrift om overgangsregler ved behandling av klage- og endringssaker etter merverdiavgiftsloven i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift IV tredje ledd siste punktum.

                                                      I

§ 1
          Endring av og klage over vedtak etter merverdiavgiftsloven kapittel XIII og § 73 som er truffet før 1. januar 2008, skal behandles etter reglene i merverdiavgiftsloven kapittel XIII og XIV slik de lød før 1. januar 2008.

§ 2
Krav om dekning av sakskostnader som ikke er behandlet før 1. januar 2008 skal behandles etter merverdiavgiftsloven § 57a.

                                                          II
       
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen