Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om rebalanserende tiltak i form av visse tolløkninger på enkelte varer med opprinnelse i USA

Forskrift om rebalanserende tiltak i form av visse tolløkninger på enkelte varer med opprinnelse i USA

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 21. november 2003, med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 4 fjerde ledd. Resolusjonen er fremmet av Finansdepartementet.

§ 1 Formål

Denne forskriften gjennomfører opphevelse av tollinnrømmelser og øvrige forpliktelser i tråd med Norges notifikasjon 16. mai 2002 overfor Verdens handelsorganisasjon (WTO), på bakgrunn av de beskyttelsestiltak som USA har iverksatt fra 20. mars 2002 mot innførsel av stålprodukter mv. som blant annet rammer norsk eksport.

Opphevelsen av tollinnrømmelser og øvrige forpliktelser etter første ledd iverksettes som rebalanserende tiltak i form av visse tolløkninger på nærmere angitte varer med opprinnelse i USA, slik som bestemt i WTO-avtalen om beskyttelsestiltak artikkel 8 paragraf 2.

§ 2 Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a) Rebalanserende tiltak – iverksettelse av visse tolløkninger som følge av opphevelse av Norges tollinnrømmelser og øvrige forpliktelser overfor USA, innenfor de rammer som følger av WTO-avtalen om beskyttelsestiltak artikkel 8 paragraf 2.

b) Tolløkning – økning av toll utover den sats som følger av Stortingets vedtak om tollavgifter.

c) Tollnedsettelse – hel eller delvis nedsettelse av tolløkning nevnt under bokstav b.

d) Varer med opprinnelse i USA – varer som enten i sin helhet eller i det vesentlige er fremstilt innenfor USAs territorium.

§ 3 Rebalanserende tiltak som tolløkning på enkelte vareslag

Det skal svares 30 pst. verditoll av varer omfattet av varenumrene nevnt i Vedlegg I, i tillegg til den toll som følger av Stortingets ordinære vedtak om tollavgifter.

Tolløkningen etter første ledd får anvendelse bare dersom de innførte varene har opprinnelse i USA.

Finansdepartementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om krav til opprinnelse etter denne paragraf.

§ 4 Nedsettelse av tolløkning

Finansdepartementet kan i forskrift fastsette at tolløkning etter denne forskriften nedsettes for enkelte eller alle vareslag omfattet av Vedlegg I.

Finansdepartementet kan i enkelttilfeller frita for eller sette ned tolløkning etter denne forskriften, dersom det viser seg at en vare med opprinnelse i USA ikke lar seg erstatte av en identisk eller lignende vare av annen opprinnelse, uten vesentlig økning i pris.

Forutsetningen for nedsettelse eller fritak etter annet ledd, er at vedkommende vare benyttes som innsatsmiddel i norsk vareproduksjon.

Finansdepartementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om nedsettelse av tolløkning etter denne paragraf.

§ 5 Iverksettelse og opphør av rebalanserende tiltak

Rebalanserende tiltak etter denne forskriften kan iverksettes 5 dager etter at WTOs tvisteløsningsorgan har besluttet at de beskyttelsestiltak som USA har iverksatt, er i strid med WTO-avtalen.

Varer som overfor tollvesenet kan dokumenteres at er avsendt fra USA forut for tidspunktet for iverksettelse av rebalanserende tiltak etter denne forskriften, kan etter søknad til tollvesenet fritas for økt toll.

Rebalanserende tiltak etter denne forskriften skal opphøre fra det tidspunkt USA avslutter sine beskyttelsestiltak mot norsk eksport, slik som nevnt i § 1.

Finansdepartementet kunngjør i forskrift iverksettelse og opphør av rebalanserende tiltak etter denne paragraf.

§ 6 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg I:

08.08.1022 Epler, i tiden 1. desember – 30. april

22.04.2109 Vin av friske druer, annen enn musserende, med alkoholinnhold over 2,5 volumprosent

61.10.2000 Gensere, jumpere pullovere, vester o.l., av trikotasje, av bomull

72.10.7000 Flatvalsete produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, malt, lakkert eller plastbelagt

72.19.9000 Flatvalsete produkter av rustfritt stål, med bredde minst 600 mm, ikke ellers nevnt

73.07.2900 Rørdeler, av rustfritt stål, ikke støpte, unntatt flenser, gjengete knær, vinkelrør og muffer og buttsveisete rørdeler

73.07.9900 Rørdeler av jern og stål, ikke støpte eller av rustfritt stål, ikke ellers nevnt

73.08.9005 Garasjeporter og andre porter, av jern og stål, unntatt med innhold av regulerte klorfluorkarboner

73.21.1100 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for gass eller både for gass og annet brensel

93.03.3002 Riflete geværer for sport og jakt, unntatt haglgeværer og riflete salonggeværer

Til toppen