Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om refusjon av Co2-avgift

Lovdata

Rettslige informasjonssystemer

Rådhusgaten 7 – B

0151 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

98/8652 SA HeH/KR

28.5.1999

Forskrift om refusjon av innbetalt CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til bruk i internasjonal luftfart og forskrift om endringer i forskrifter om CO 2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter

Finansdepartementet har 28 . mai 1999 fastsatt følgende forskrifter:

A. Forskrift om refusjon av innbetalt CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til bruk i internasjonal flytrafikk

B. Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1998 nr 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter

C. Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1998 nr 1250 om svovelavgift på mineralske produkter

D. Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1998 nr 1251 om CO 2- og svovelavgift på bensin og mineralolje til bruk i fly.

Forskriftene følger vedlagt.

Kunngjøring bes foretatt i Norsk lovtidend avdeling I.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

avdelingsdirektør

Heidi Heggenes

lovrådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet ref 99/437

Forskrift om refusjon av innbetalt CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til bruk i internasjonal flytrafikk

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. mai 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

§ 1 Forskriftens virkeområde

Denne forskriften omhandler refusjon av innbetalt CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til fly med første landing i utlandet.

§ 2 Refusjonssøknad

CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til fly med første landing i utlandet og som er innbetalt etter 1. januar 1999, refunderes etter søknad fra det registrerte avgiftspliktige oljeselskap til tolldistriktssjefen i vedkommende distrikt.

Med søknaden skal det følge tilfredsstillende dokumentasjon for at flydrivstoffet er levert til fly med første landing i utlandet.

Som tilfredsstillende dokumentasjon regnes faktura og/eller leveranseseddel som angir mottakers navn, kvantum, tidspunkt for leveransen og flyets første landing, eventuelt også flyets nummer.

Dataregistreringer med den samme informasjonen kan godtas som dokumentasjon, dersom selskapet ved en etterfølgende kontroll kan fremskaffe de aktuelle fakturaer/leveransesedler.

§ 3 Renter

Ved refusjon av CO 2- og svovelavgift som nevnt i § 1 har avgiftspliktige krav på rentegodtgjørelse. Rentegodtgjørelsen beregnes fra avgiftsbeløpet ble mottatt og til utbetaling skjer. Rentesatsen er 6,5 % pro anno.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

.

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1998 nr 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. mai 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I.

§ 6 annet ledd skal lyde:

Registrerte virksomheter kan også levere mineralolje og bensin avgiftsfritt til eget depot. Med depot menes et lager hvorfra det leveres mineralolje og bensin til detaljist. Fyllingsanlegg i tilknytning til landingsplass hvorfra registrerte virksomheter leverer drivstoff direkte til forbruker (fly), regnes som avgiftsfritt depot.

§ 13 første ledd siste setning, oppheves.

II.

Endringene trer i kraft straks.

.

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1998 nr 1250 om svovelavgift på mineralske produkter

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. mai 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I.

§ 6 annet ledd skal lyde:

Registrerte virksomheter kan også levere mineralolje og bensin avgiftsfritt til eget depot. Med depot menes et lager hvorfra det leveres mineralolje og bensin til detaljist. Fyllingsanlegg i tilknytning til landingsplass hvorfra registrerte virksomheter leverer drivstoff direkte til forbruker (fly), regnes som avgiftsfritt depot.

§ 13 første ledd siste setning, oppheves.

II.

Endringene trer i kraft straks.

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1998 nr 1251 om CO 2- og svovelavgift på bensin og mineralolje til bruk i fly<O:P</O:P

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. mai 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I.

§ 2 skal lyde:

Bensin og mineralolje kan leveres med redusert sats hvis levering skjer direkte på tankene til et fly med innenlands lufthavn som første destinasjon.

Bensin og mineralolje kan leveres uten avgift hvis levering skjer direkte på tankene til et fly med utenlands lufthavn som første destinasjon.

I den utstrekning bensin og mineralolje til bruk i fly ikke kan leveres direkte fra oljeselskap til flyets tanker, kan slikt drivstoff kjøpes avgiftsfritt eller med redusert sats direkte fra avgiftspliktig oljeselskap, dersom kjøper lar seg registrere hos tolldistriktssjefen i vedkommende distrikt (senere kalt tolldistriktssjefen).

§ 3 skal lyde

Enhver som leverer bensin eller mineralolje med redusert avgiftssats eller uten avgift, må føre fortegnelse over mottakerens navn, kvantum, tidspunktene, leveransene og flyenes kjennetegn/registreringsnummer/flightnummer. Ved leveranse uten avgift skal også flyets første destinasjon oppgis.

Ny § 6 skal lyde

Dersom drivstoff som er levert fra oljeselskapet uten avgift, likevel benyttes til formål som skal betale avgift, kan flyets registrerte eier etterberegnes for avgift. Tilsvarende gjelder dersom drivstoff som leveres med redusert sats benyttes til formål hvor det skal betales avgift med høyere sats.

II.

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen