Forskrift om endring av forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

 

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

                                                       I

I forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 1-1 nytt annet ledd skal lyde:
Regnskapslovens bestemmelser om små foretak gjelder ikke institusjoner som nevnt i første ledd.

Ny § 2-4 skal lyde:
§ 2-4. Valg av regnskapsmodell
Foretak som nevnt i § 1-1 kan utarbeide selskapsregnskap etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, forskrift 21. januar 2008 nr 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder eller ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift. Tilsvarende gjelder ved utarbeidelse av konsernregnskap for foretak som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4.

Nåværende § 2-4 blir § 2-5.

                                                      II

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2009 eller senere.

 

Til toppen