Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt mv.

Forskrift om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. februar 1999 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) ) §§ 23 nr. 2, 27 nr. 7 og 31 nr 2 og kgl res av 12. februar 1999 om opphevelse av forskrifter i medhold av skattebetalingsloven.

I
Kap 1. Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt.

§ 1. Skattepliktige som får tilbakebetalt forskudd på skatt etter § 24 eller forhåndsskatt etter § 27 i skattebetalingsloven, har krav på rentegodtgjørelse etter følgende regler:

  1. Ved tilbakebetaling av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret (kalenderåret) og forskuddstrekk, godtgjøres renter med 5 % av beløpet. For skattepliktige som omfattes av juni-utlegg av skattelisten skal tilbakebetaling av skatt som nevnt godtgjøres renter med 4 prosent av beløpet.
  2. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd som er innbetalt i inntektsåret, og av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, godtgjøres renter med 1,2 prosent av beløpet. For skattepliktige som omfattes av juni-utlegg av skattelisten skal tilbakebetaling som nevnt godtgjøres renter med 0,5 prosent av beløpet.
  3. Ved tilbakebetaling av utskrevet forhåndsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret og tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt innen samme tidspunkt, godtgjøres renter med 1 prosent av beløpet.
  4. Ved anvendelsen av reglene under a og b regnes forskudd på skatt som nevnt under b som tilbakebetalt før innbetalinger som nevnt under a. Beløp som er innbetalt senere enn 30. april i året etter inntektsåret, anses tilbakebetalt først. Forhåndsskatt og tillegg til forhåndsskatt som er innbetalt etter 30. april i året etter inntektsåret, regnes som tilbakebetalt før krav som nevnt under c.
  5. Når tilbakebetaling av forskudd på skatt og forhåndsskatt finner sted senere enn 6 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, godtgjøres renter av tilbakebetalt skattebeløp med 0,3 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling skjer.

§ 2. Ved tilbakebetaling av forskott på skatt etter § 25 og forhåndsskatt etter § 27 nr 10 siste ledd i skattebetalingsloven, skal rentegodtgjørelse beregnes etter § 1 a-c, jfr. d.
Når tilbakebetaling skjer senere enn 6 uker etter at utlegging av skatteliste for den ordinære ligning er kunngjort, godtgjøres dessuten renter av hele det tilbakebetalte skattebeløp med 0,3 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling skjer. Av beløp som er innbetalt etter kunngjøringen, beregnes rentegodtgjørelse etter forrige punktum fra innbetalingen. Godtgjørelse beregnes bare når tilbakebetalingen skjer senere enn 6 uker etter innbetalingsdagen.

§ 3. Skattepliktige som senere enn 6 uker etter innbetalingen får tilbakebetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 39, jfr. § 40 eller etter forhåndsligning, har krav på rentegodtgjørelse etter følgende regler:

  1. Når tilbakebetaling skjer i tiden 1. juli til 31. desember i inntektsåret, godtgjøres renter med 1,5 prosent av beløpet.
  2. Når tilbakebetaling skjer senere enn 31. desember i inntektsåret, godtgjøres dessuten for det overskytende tidsrom renter av skattebeløpet med 0,3 prosent for hver måned eller del av måned. Renter etter bokstav a og bokstav b må til sammen ikke utgjøre mer enn 3 prosent.

Ved anvendelsen av reglene i første ledd regnes utskrevet forskuddsskatt som tilbakebetalt før forskuddstrekk. Tilleggsforskudd regnes som tilbakebetalt først.

§ 4. Skattepliktig som senere enn 6 uker etter innbetalingen får tilbakebetalt restskatt, resterende skatt og utlignet skatt, jf. skattebetalingsloven §§ 30 nr. 2 og 39 jf. § 40, har krav på rentegodtgjørelse av det tilbakebetalte skattebeløp med 0,3 prosent for hver måned eller del av måned som løper fra innbetalingen inntil tilbakebetaling skjer.

§ 5. Ved beregningen etter § 2 annet ledd, § 3 og § 4 skal det sist innbetalte regnes som tilbakebetalt først.

Hvis det beløpet som det skal beregnes rentegodtgjørelse av, er inngått ved påleggstrekk eller forskuddstrekk, anses innbetalingen skjedd første dag i den oppgjørsperiode som trekket er foretatt i. Deponert skatt etter skattebetalingsloven § 39, jf § 40, anses som innbetalt deponeringsdagen.

§ 6. Skattebeløp som det skal beregnes rentegodtgjørelse av blir ved beregningen av godtgjørelsen å avrunde oppover til nærmeste 100 kroner.

Rentegodtgjørelsen skal avrundes nedover til nærmeste hele krone.

§ 7. Reglene om tilbakebetaling av skatt gjelder tilsvarende ved motregning og får tilsvarende anvendelse ved tilbakebetaling av skatt i henhold til avgjørelse etter skatteloven § 53, ligningsloven kap. 9 og ved omberegning etter bestemmelsene i statsskattevedtaket. Ved beregning av rentegodtgjørelse skal tilgodebeløp som nyttes til motregning anses tilbakebetalt samme dag som motregning foretas.

Kap 2. Rentetillegg ved restskatt og resterende skatt.

§ 8. Restskatten tillegges 5 prosent rente, med unntak for skattytere som omfattes av juni-utlegg av skattelisten, hvor restskatten tillegges 4,5 prosent rente.

§ 9. Resterende skatt tillegges 3 prosent rente av den delen av skatten som overstiger halvparten av utlignet skatt.

§ 10. Finansdepartementet kan bestemme at beregning av rentetillegg i enkelte tilfelle skal utsettes eller at renter ikke skal kreves inn.

II

Bestemmelsene under I trer i kraft straks, med virkning fra og med avregningen for inntektsåret 1998. Samtidig oppheves forskrift av 5. juni 1970 nr 4 om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt, forskrift av 5. mai 1975 nr 9871 om gjennomføring av beregning av rentegodtgjørelse og forskrift av 26. mai 1978 nr 1 om renteberegning ved restskatt og resterende skatt.

Til toppen