Forskrift om renter ved forsinket betaling

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 10,5 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007. Fra sammen tidspunkt oppheves forskrift av 30. juni 2006 nr. 752 om renter ved forsinket betaling.

Tilhørende lov

Til toppen