Forskrift om samordning av prospektkrav

Forskrift om endring av forskrift 7. november 1997 nr. 1150 om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001 med hjemmel i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 § 5-12.

I

I forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr. 1150 gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 og 4 skal lyde:

3. Med forbehold for en eventuell oversettelse skal slikt prospekt godkjennes som et prospekt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-1. Børsen , eventuelt Foretaksregisteret for prospekter som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8, kan likevel kreve at det i prospektet tilføyes opplysninger som er spesifikke for det norske markedet, særlig om inntektsskatteordningen, om de finansinstitusjoner som skal fungere som betalingsagent for utstederen i den aktuelle stat, og om hvordan meldinger til investorene skal offentliggjøres.

4. Et prospekt som er godkjent av vedkommende myndigheter i henhold til Rdir 80/390/EØF artikkel 24a, skal godkjennes som prospekt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-1, også om det er gitt delvis fritak eller dispensasjon i henhold til Rdir 80/390/EØF, likevel forutsatt at:

a) denne type fritak eller dispensasjon kan gis også etter denne forskrift, og

b) de forhold som berettiger fritak eller dispensasjon, foreligger også i Norge.
Selv om vilkårene i bokstav a) og b) ikke er oppfylt, kan børsen godkjenne prospektet. Bestemmelsene i punktet her gjelder tilsvarende så langt det passer for prospekter som skal registreres av Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8.

II

Denne forskrift trer i kraft 31. mars 2001.

Til toppen