Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om samordning av prospektkrav

Forskrift om endring av forskrift 7. november 1997 nr. 1150 om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001 med hjemmel i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 § 5-12.

I

I forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr. 1150 gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 og 4 skal lyde:

3. Med forbehold for en eventuell oversettelse skal slikt prospekt godkjennes som et prospekt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-1. Børsen , eventuelt Foretaksregisteret for prospekter som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8, kan likevel kreve at det i prospektet tilføyes opplysninger som er spesifikke for det norske markedet, særlig om inntektsskatteordningen, om de finansinstitusjoner som skal fungere som betalingsagent for utstederen i den aktuelle stat, og om hvordan meldinger til investorene skal offentliggjøres.

4. Et prospekt som er godkjent av vedkommende myndigheter i henhold til Rdir 80/390/EØF artikkel 24a, skal godkjennes som prospekt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-1, også om det er gitt delvis fritak eller dispensasjon i henhold til Rdir 80/390/EØF, likevel forutsatt at:

a) denne type fritak eller dispensasjon kan gis også etter denne forskrift, og

b) de forhold som berettiger fritak eller dispensasjon, foreligger også i Norge.
Selv om vilkårene i bokstav a) og b) ikke er oppfylt, kan børsen godkjenne prospektet. Bestemmelsene i punktet her gjelder tilsvarende så langt det passer for prospekter som skal registreres av Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8.

II

Denne forskrift trer i kraft 31. mars 2001.

Til toppen