Forskrift om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 10 tredje ledd

                                                          I

§ 1. Anvendelsesområde
(1)  Ved overdragelse eller interesseoverføring som Olje- og energidepartementet gir samtykke til etter petroleumsloven § 10-12 første ledd, gir Finansdepartementet samtykke til de skattemessige virkningene av overdragelsen etter petroleumsskatteloven § 10 og denne forskrift uten søknad og enkeltvedtak dersom:
a. partenes avtale om overdragelse eller interesseoverføring er i samsvar med forskriftens bestemmelser for den aktuelle transaksjonstypen, og
b. følgende dokumentasjon er sendt Finansdepartementet med kopi til Oljeskattekontoret: 
 - en redegjørelse for de vesentlige elementene i transaksjonen, herunder partenes navn og navn på eventuelle selskap med tilknytningsavtaler til en part, hva overdragelsen eller interesseoverføringen gjelder, gjennomføringsdato for avtalen, vederlag og eventuelle grunnlag for avskrivinger og friinntekt for driftsmidler som skal overføres sammen med utvinningstillatelsen, og
 - kopi av endelig, signert overdragelsesavtale. 
 
Forskriften gjelder for transaksjon som nevnt i §§ 3–7, og vilkårene fastsatt i den aktuelle bestemmelsen legges til grunn ved ligningen av de berørte selskaper.

(2)  Søknad om samtykke kan likevel ikke unnlates dersom noen av partene i transaksjonen, ved overdragelse av andel i utvinningstillatelse, har fremførbart underskudd knyttet til særskattepliktig virksomhet oppstått før inntektsåret 2002, eller friinntekt til fremføring knyttet til investeringer foretatt før inntektsåret 2002, jf. § 3.


§ 2. Definisjoner
I denne forskriften har følgende uttrykk denne betydning:
a. Effektiv dato: Datoen transaksjonen får skattemessig virkning.
b. Gjennomføringsdato: Datoen transaksjonen faktisk gjennomføres.  
c. Samtykkeår: Året for samtykke etter petroleumsloven § 10-12.


§ 3. Overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot kontantvederlag
Ved overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot kontantvederlag gjelder følgende:
(1)  Effektiv dato skal være 1. januar i samtykkeåret eller påfølgende år. Effektiv dato kan likevel settes til annen dato enn 1. januar dersom det ikke foreligger grunnlag for skattemessige avskrivninger og friinntekt knyttet til overdratt andel på effektiv dato.
(2)  Vederlaget skal være et endelig fastsatt kontantvederlag, eventuelt inflasjonsjustert etter en offentlig tilgjengelig indeks.
(3)  Vederlaget skal være ubetinget, med mindre betingelsen knytter seg til dato for oversendelse eller godkjennelse av plan for utbygging og drift av et funn som omfattes av overdratt utvinningstillatelse.
 (4)  Vederlaget skal ikke være skattepliktig inntekt for selger og ikke skattemessig fradragsberettiget kostnad for kjøper.
(5)  Vederlag i utenlandsk valuta skal for skatteformål omregnes til norske kroner etter betalingsdagens markedskurs.
(6)  Kjøper skal overta selgers eventuelle grunnlag for skattemessige avskrivninger og friinntekt knyttet til investeringer på overdratt andel foretatt før effektiv dato. Øvrige skatteposisjoner, som skattemessig underskudd til framføring eller gevinst- og tapskonto, skal beholdes av selger. Underskudd kan likevel overføres etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c tredje ledd.
(7) Selgers eventuelle skattemessig fradragsførte avsetninger til framtidig nedstengning av felt som omfattes av overdragelsen, skal videreføres hos kjøper for avregning mot framtidige faktiske kostnader. Ved ligningen for inntektsåret for effektiv dato skal selger øke sin særskattepliktige inntekt med et beløp tilsvarende skattemessig fradragsførte nedstengningsavsetninger og kjøper redusere sin særskattepliktige inntekt tilsvarende.   
(8)  Refusjoner mellom partene for inntekter og kostnader knyttet til virksomhet i utvinningstillatelsen mellom effektiv dato og gjennomførings¬dato skal behandles etter petroleumsskattelovgivningens alminnelige bestemmelser av den part inntekten endelig tilkommer eller av den part som endelig skal bære kostnaden.
      Ved refusjon knyttet til salg av normprisregulert petroleum skal prisen på petroleum solgt av selger på vegne av kjøper settes til normpris i norske kroner. Ved ligningen av selger skal det ses bort fra en eventuell differanse mellom bokført salgsinntekt og refundert beløp. Ved ligningen av kjøper benyttes normpris i norske kroner.
(9)  Ved samlet overdragelse av selgers særskattepliktige virksomhet skal kjøper tre inn i selgers partsstilling fullt ut, og hefte for alle skattekrav knyttet til selgers særskattepliktige virksomhet for inntektsår fram til overdragelsen. Ligningsmyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke av overdragelsen.
(10)  Renter som beregnes mellom partene i forbindelse med overdragelsen skal behandles som ordinære finanselementer.
(11)  Øvrige elementer i transaksjonen skal behandles etter petroleumsskattelovgivningens alminnelige bestemmelser.

§ 4. Overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot at kjøper dekker framtidige undersøkelseskostnader for selger
Ved overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot at kjøper dekker framtidige undersøkelseskostnader for selger gjelder følgende:
(1)  Vederlaget skal bestå i at kjøper dekker en endelig fastsatt andel av selgers undersøkelseskostnader knyttet til overdratt andel etter effektiv dato, eventuelt begrenset oppad til et endelig fastsatt beløp.
(2)  Kostnadene skal være skattemessig fradragsberettigede for det selskapet som endelig dekker kostnadene, og behandles som undersøkelseskostnader etter petroleumsskattelovgivningens alminnelige bestemmelser.
(3)  Et eventuelt tilleggsvederlag i kontanter skal behandles etter § 3 andre til femte ledd.
(4)  Bestemmelsene i § 3 første og sjette til ellevte ledd gjelder tilsvarende.

§ 5. Overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot at selger dekker framtidige avslutningskostnader for kjøper
Ved overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot at selger dekker framtidige avslutningskostnader for kjøper gjelder følgende:
(1)  Vederlaget skal bestå i at selger dekker kjøpers kostnader til nedstengning og/eller fjerning av innretninger knyttet til overdratt andel etter effektiv dato, eventuelt begrenset oppad til et endelig fastsatt beløp.
(2)  Kostnadene skal være skattemessig fradragsberettigede etter petroleumsskattelovgivningens alminnelige bestemmelser for det selskapet som endelig dekker kostnadene.
(3)  Et eventuelt tilleggsvederlag i kontanter skal behandles etter § 3 andre til femte ledd.
(4)  Bestemmelsene i § 3 første og sjette til ellevte ledd gjelder tilsvarende.

§ 6. Interesseoverføring i selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen, eller i selskap som er eier i slikt selskap
(1)  Det beregnes ikke inntekt som nevnt i skatteloven § 2-38 sjette ledd av gevinst ved realisasjon av aksjer i et selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen, eller ved realisasjon av aksjer i et selskap som direkte eller indirekte eier aksjer i slikt selskap. For øvrig behandles slik realisasjon etter skattelovgivningens alminnelige bestemmelser.
(2)  Fusjon av selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen behandles etter skattelovgivningens alminnelige bestemmelser når fusjonen er skattefri etter skatteloven § 11-2. Fusjonen får ikke betydning for uavklarte ligningsspørsmål i det overdragende selskap før fusjonstidspunktet, og ligningsmyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke. Det overtakende selskap trer fullt ut inn i det overdragende selskaps partsstilling, og hefter for alle skattekrav for inntektsår før overføringen.
(3)  Ved fisjon av selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen, får bestemmelsene om fusjon i annet ledd anvendelse så langt de passer.

§ 7. Innlemming av transportanlegg i interessentskapet Gassled
Ved transaksjoner som medfører at driftsmidlene i et gasstransportanlegg utenfor Gassled innlemmes i Gassled gjelder følgende:
(1)  Vederlaget skal bestå i omfordeling av eierandelene i Gassled mellom rettighetshaverne i Gassled og rettighetshaverne i det innlemmede transportanlegget.
(2)  Grunnlag for skattemessige avskrivninger og friinntekt knyttet til investeringer i det innlemmede transportanlegget beholdes av selskapene som har foretatt investeringene.
(3)  Eventuelle gevinster eller tap som følge av transaksjonen skal ikke gis skattemessig virkning ved ligningen.
(4)  Bestemmelsene i § 3 åttende til ellevte ledd gjelder tilsvarende.

§ 8. Opplysningsplikt ved ligningen
Selskapene skal for inntektsåret for effektiv dato og etterfølgende år der transaksjonen medfører oppgjør mellom partene, vedlegge sine selvangivelser en oppstilling som viser elementene i oppgjøret. Oppstillingen skal være avstemt selskapene imellom, og skal være fordelt på balanseposter, inntekter, kostnader, renter og valutaelementer, samt vise hvordan beløpene framkommer og hvordan de skattemessig er behandlet. Det skal videre redegjøres for hvordan overdragelsene regnskapsmessig er behandlet og hvordan eventuelle skattemessige korreksjoner er ført.

                                                            II
Endringene under I trer i kraft straks.
 

 

Tilhørende lov

Til toppen