Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper

Forskrift om endring av forskrift av 13.05.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser

Fastsatt av Finansdepartementet 30. desember 1998 med hjemmel i avsnitt I § 2 i lov av 9. juni 1961 nr 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr 8.

I forskrift av 13.05.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser gjøres følgende endringer:

I


§ 1 tredje ledd skal lyde:
Forskriften gjelder ikke ved overføring av eiendel fra virksomhet som nevnt i petroleumsskatteloven § 5.

§ 2 skal lyde:
Eiendeler kan overføres mellom selskaper som nevnt i § 1 uten at det utløser beskatning for det overdragende selskap, forutsatt at overføringen gjennomføres etter bestemmelsene i §§ 3 - 8. Overføring kan også skje til datterselskap som nevnt i § 1 som stiftes i forbindelse med overføringen.
Skattefritaket etter første ledd er betinget av at det mottakende selskap forblir en del av konsernet slik dette er definert i § 1, også etter at overføringen av eiendelen er gjennomført. Ved brudd på vilkåret i år etter overføringsåret gjelder § 10.

§ 6 Overskriften skal lyde:
§ 6 Vederlaget for overført eiendel

§ 6 første ledd skal lyde:
Samlet vederlag må være lovlig etter de selskaps- og regnskapsrettslige regler som gjelder for overføringer innen konsernet.

Ny § 9 skal lyde:
§ 9 Påberopelse av skattefritaksreglene
Bestemmelsene i §§ 2-8 får bare anvendelse når det overdragende og mottakende selskap krever det.

Ny § 10 skal lyde:
§ 10 Opphør av betinget skattefritak ved konsernopphør
Ved aksjesalg, kapitalutvidelse eller annen transaksjon som bringer det mottakende selskap ut av konserntilknytningen, jf § 1 tas den fritatte inntekten til beskatning i det overdragende selskap i konsernopphørsåret.
Dette gjelder bare når den tidligere overførte eiendel fortsatt er i behold hos det mottakende selskap. Det skattepliktige beløp begrenses til differansen mellom dokumentert virkelig verdi på eiendelen på konsernopphørstidspunktet og dens ligningsmessige inngangverdi på det tidligere overføringstidspunktet. Ved skattlegging etter første ledd kan det mottakende selskap skrive opp ligningsmessig verdi på den tidligere overførte eiendel med det skattlagte beløp som gjelder denne eiendelen.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1998.

Merknader

Finansdepartementets merknader til endringer ved forskrift 30. desember 1998 i forskrift 13. mai 1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser.

Innledning

Endringsforskriften er fastsatt med hjemmel i avsnitt I § 2 i lov av 9. juni 1961 nr 16. Forarbeider til hjemmelsbestemmelsen er Ot prp nr 52 (1989-90) og Innst O nr 38 (1989-90). Det fremgår klart av forarbeidene at formålet er å lette omorganiseringer innenfor konsern med hovedsakelig samme bakenforliggende eiere, under forutsetning av at konsernet som helhet ikke kommer i noen annen skattemessig stilling enn om transaksjonene ikke var blitt gjennomført. I innstillingen s 3 gir således en samlet komite sin tilslutning til "en ny bestemmelse som gir departementet fullmakt til ved forskrift eller enkeltvedtak å frita for skatteplikt som utløses ved transaksjoner mellom skattesubjekter som har samme eiere, når skatteposisjonene for eierfellesskapet som helhet ikke endres". I St meld nr 16 (1997-98) har Finansdepartementet redegjort for enkelte svakheter ved utformingen av forskriften og opplyst at tiltak som kan avbøte uheldige følger vurderes. De endringer som nå vedtas, innebærer presiseringer og justeringer med sikte på klarere oppfølgning av intensjonene bak hjemmelsloven.

Til § 1:

Det er inntatt et nytt tredje ledd om at overføring av eiendeler fra virksomhet som nevnt i petroleumsskatteloven § 5 unntas fra forskriftens anvendelsesområde. Gevinst på overføring av eiendeler fra særskattepliktig virksomhet undergis beskatning med 78 pst, hvorav særskatten utgjør 50 pst. Anvendelse av forskriften på slik overføring til virksomhet med alminnelig skatteplikt, innebærer endelig skattefritak for særskatten, i det videresalg av eiendelen fra det mottakende selskap kun undergis beskatning med 28 pst. Endelig skattefritak for særskatten er er i tilfelle en utilsiktet følge, og strider mot forutsetningen for forskriften om at konsernet som helhet ikke skal komme i noen annen skattemessig stilling enn om transaksjonene ikke var gjennomført. Etter departementets oppfatning bør det tas inn en uttrykkelig bestemmelse om at forskriften ikke skal gjelde. Dette harmoniserer med gevinst- og uttaksreglene i petroleumsskatteloven § 5, jf Ot. prp nr 36 (1997-98) og løsningen som er valgt for konsernbidrag, jf selskapsskatteloven § 1-3 nr 3. Unntaket har også betydning for overføring til selskap undergitt rederibeskatningsreglene i skatteloven § 51-A.

Det tidligere tredje ledd er av redaksjonelle grunner flyttet til ny § 9.

Til § 2:

Fritaket i første ledd gjelder skattlegging generelt, og er ikke lenger begrenset til gevinstbeskatning. Endringen må ses i sammenheng med endringen i § 6, der bestemmelsen i første ledd med krav om at vederlaget må tilsvare virkelig verdi av det overførte oppheves.

Forskriften § 6 ble endret den 28. mai 1996 slik at det ble satt krav om at vederlaget ved en konsernintern overføring må tilsvare virkelig verdi av overført eiendel. Formålet var å unngå formuesforskyvning (salg til underpris) mellom enhetene i konsernet. Endringen medførte at vederlagets faktiske og skattemessige verdi tilsvarte full verdi av overført eiendel, og det overdragende selskap kunne realisere en skattefri gevinst. Gevinsten kunne i utgangspunktet utdeles til aksjonærene uten umiddelbar skatteplikt, og aksjene i det mottakende selskap kunne i utgangspunktet realiseres uten at gevinsten på den overførte eiendelen kom til beskatning. I § 2 nytt annet ledd fastettes at skattefritaket er betinget av at konsernforholdet opprettholdes. Hensikten er å motvirke slike utilsiktede følger og ivareta forutsetningen om at konsernet som helhet ikke skal komme i en annen skattemessig stilling enn om transaksjonene ikke var gjennomført. Tilfeller hvor det oppstår spørsmål om anvendelse av den ulovfestede gjennomskjæringsregel reduseres.

Til § 6:

Overskriften endres for å samsvare med paragrafens innhold. Første ledd fastsetter at vederlaget må være lovlig etter selskaps- og regnskapsrettslige regler. Forskriften oppstiller etter dette ikke noe eget krav til vederlagets verdi.

Til § 9:

Det vises til merknad under § 1.

Til § 10:

Ny § 10 inneholder bestemmelser om skattlegging dersom etterfølgende transaksjoner medfører at konserntilknytning som nevnt i § 1 opphører. I utgangspunktet skal skattlegging av det overdragende selskap gjennomføres for beløp tilsvarende den tidligere fritatte inntekten. For eiendeler som mottakende selskap allerede har realisert blir det ingen skatteplikt på grunn av opphøret av konserntilknytningen. Skattepliktig beløp reduseres dersom det dokumenteres at eiendeler som fortsatt er i behold hos det mottakende selskap, har en klart lavere verdi på konsernopphørstidspunktet enn på det tidspunkt eiendelen ble overført. For å avbøte dobbeltbeskatning kan det mottakende selskap skrive opp ligningsmessig kostpris på tidligere overført eiendel med det skattlagte beløp som gjelder denne.

Til toppen