Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold

Forskrift

om

skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 30. juni 1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 42 første ledd

I

§ 1 Anvendelsesområde

Forskriften gjelder vilkår for skattefritak for ytelse i form av utdanning i arbeidsforhold.

§ 2 Skattefrie ytelser til utdanning

Skattefritaket omfatter arbeidsgivers dekning av kostnader til

a) undervisning, eksamensavgift mv., skolebøker og annet materiell knyttet direkte til utdanningen. Dekning av reisekostnader mellom hjem og utdanningssted behandles på samme måte som dekning av reisekostnader mellom hjem og arbeidssted.

b) reise til undervisningsstedet og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, herunder kostnader til besøksreiser til hjemmet, i de tilfeller skattyter på grunn av utdanningen må bo utenfor sitt egentlige hjem. Reglene i skatteloven § 44 første ledd bokstav g nr. 2 med forskrifter gjelder tilsvarende.

Utbetaler arbeidsgiver godtgjørelse til dekning av utdanning, omfatter skattefritaket den del av godtgjørelsen som dekker ovennevnte kostnader. Det er et vilkår at arbeidstaker utarbeider og underskriver en oppgave til arbeidsgiver over størrelsen og arten av den pådratte kostnaden og at arbeidsgiver ikke har grunn til å anta at utbetalingen gir overskudd. Dersom utbetalingen foretas før kostnaden pådras, må arbeidstaker før utbetalingen levere et anslag over størrelsen og arten av de forventede kostnader. Etter at kostnaden er pådratt, må arbeidstaker snarest levere endelig oppgave til arbeidsgiver.

Utbetaler arbeidsgiver godtgjørelse for at skattyter skal gjennomføre en utdanning uten at legitimasjonskravene i annet ledd er oppfylt, skal godtgjørelsen inntektsføres i sin helhet. Skattyter kan ved fastsettelsen av alminnelig inntekt kreve fradrag for kostnader som nevnt i første ledd. Fradraget er begrenset til denne godtgjørelsen. Kostnader som nevnt i første ledd bokstav a første punktum inngår i minstefradraget, jf skatteloven § 44 første ledd bokstav g nr. 1 annet ledd.

§ 3 Utdanningens tilknytning til skattyters arbeid

Skattefritaket gjelder bare dersom utdanningen

  1. gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller
  2. dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver.

Skattefritak etter bokstav b begrenses til folketrygdens grunnbeløp (G).

§ 4 Særlig om intern utdanning

Er vilkårene i § 3 oppfylt, regnes ytelse i form av intern utdanning som skattefri.

En utdanning anses som intern dersom den arrangeres av arbeidsgiver og i det alt vesentligste bare tilbys til arbeidstakere hos arbeidsgiver. Utdanning arrangert av annet foretak enn det arbeidstaker er ansatt i skal anses arrangert av arbeidsgiver dersom vilkårene i forskrift av 4. desember 1997 nr. 1255 § 3 er oppfylt. For ansatte i kommuner og fylkeskommuner anses utdanning som er arrangert av den kommune eller fylkeskommune vedkommende er ansatt i som arrangert av arbeidsgiver. For ansatte i staten anses utdanning arrangert av enhet underlagt samme departement som den enhet vedkommende er ansatt i som arrangert av arbeidsgiver.

§ 5 Særlig om annen utdanning

Er vilkårene i § 3 oppfylt, regnes utdanning som ikke omfattes av § 4 som skattefri etter reglene i denne paragraf.

Ytelsen regnes som skattefri dersom utdanningen er beregnet til normalt å skulle gjennomføres på inntil fire semester, maksimalt 20 måneder , ved full tids studium mv. Er utdanningen beregnet til normalt å skulle gjennomføres på mer enn 20 måneder ved full tids studium mv., begrenses skattefritaket til ytelser for de første 20 måneder av utdanningen som dekkes. Arbeidsgivers dekning av flere, kortere, uavhengige kurs mv., anses som skattefri selv om disse til sammen har en varighet på over 20 måneder. Kurs som bygger på hverandre, eller som alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad, regnes ikke som uavhengige.

For kurs med varighet over to måneder er det et vilkår for skattefritaket etter denne paragraf at arbeidstakeren har arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver i minst ett år ved oppstart av utdanningen. Ved deltidsstilling forlenges kravet om arbeidsperiode forholdsmessig.

Skattefritaket gjelder uavhengig av om arbeidstakeren har fått dekket utdanning hos tidligere arbeidsgiver.

For vurderingen av hvem som er skattyters arbeidsgiver gjelder bestemmelsene i § 4 annet ledd annet til fjerde punktum tilsvarende.

II

Forskriften under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.

Til toppen